عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نقش منابع اب لب شور در تامین اب شرب شهرستان بیرجند و مدیریت حفظ و نگهداری آنها
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (783.64 K)
نویسندگان
معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت
چکیده
در این مقاله سعی گردیده ،ابتدا بپصورت خلاصه اهمیت موضوع آب و تاریخچه آن در استان خراسان جنوبی بیان شده است. سپس وضعیت موجود منابع و دشتهای تامین کننده آب شهرستان ارائه گردیده، در زمینه کیفیت و کمیت انها و تاثیر برداشتهای انجام شده طی سالیان کذشته بر سطح سفره های آب زیر زمینی.
سپس برنامه های میان مدت و بلند مدت تامین آب مرکز استان در گزارش قید شده است. و در نهایت این منابع اب لب شور مورد ارزیابی کمی کیفی قرار گرفته.مدیریت حفظ و نگهداری آنها این منمابع ارزشمند مورد ازیابی قر گرفته و فعالیتهای انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در اسن راستا نیز بیان گردیده و بالاخص تاپیرات اجرای طرح تعادل بخشی در سالهای اخیر بر این منابع با ارائه جداول و آمارهای بدست آمده و در نهایت نیز راهکارهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت جهت حفظ انها رائه شده است
کلیدواژه ها