جستجو

ارزیابی پارامترهای بیلان آب سطحی با استفاده از GLDAS (مطالعه موردی: استان همدان)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (646.55 K)
: 1185-NWWCE
نویسندگان
چکیده
تعیین اجزای بیلان آبی در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت منابع آب با توجه به شرایط کمبود آب است. در این میان مدل های سطح زمین بروز شده با مشاهدات ماهوارهای به دلیل ارائه پارامترهای هیدرولوژیکی در مقیاس جهانی از اهمیت بالایی در مناطق فاقد آمار برخوردار می‌باشند. مدل جهانی همسان-سازی داده‌های زمینی GLDAS با هدف بررسی روند تغییرات اجزای بیلان آب و انرژی در سطح زمین، با استفاده از تلفیق مدل‌های سطح زمین و بروز رسانی این مدل‌ها با مشاهدات ماهواره‌ای و زمینی اقدام به تولید پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی از قبیل دمای هوا در ارتفاع 2متری و سطح زمین، بارش، سطح برف و آب معادل ذوب برف، رطوبت خاک در عمق های سطحی و زیر سطحی، رواناب سطحی، شارهای حرارتی، تابش خالص زمینی و خورشیدی و تبخیر با کیفیت کنترل شده و سازگاری زمانی و مکانی با قدرت تفکیک مکانی 25 کیلومتر و گام زمانی 3 ساعته و یک ماهه و از سال1979 تا حال حاضر را پوشش می دهد. به دلیل پوشش جهانی این داده‌ها، کاربرد داده های حاصل از این مدل در مطالعات بارش-رواناب مورد توجه واقع شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی پارامتر‌های بیلان آب سطحی در استان همدان با استفاده از مدل GLDAS انجام شد. مطالعات نشان داد که بیلان آب سطحی در منطقه مذکور طی سال 2002-2010 مثبت و 188میلیمتر است ولی تبخیر-تعرق نقش مهمی در هدرفت آب از منطقه دارد.
کلیدواژه ها