جستجو

ارزیابی زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب اردبیل با استفاده از روش LCA

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (763.97 K)
: 1183-NWWCE
نویسندگان
چکیده
در دهه های گذشته، کارایی و عملکرد سیستم ها، صرفه اقتصادی و مسایل اجتماعی، پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب گزینه برتر بوده اند. بطوریکه طی سالهای اخیر، توجه ویژه ای به استفاده از تکنولوژی های پاک تر در فرایندها و محصولات شده است. در مطالعه حاضر، اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب اردبیل(لاگون هوادهی) به روش LCA و با استفاده از نرم افزار سیماپرو، و پایگاه داده ای CML2001 و Eco-indicator99 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات ورودی به سیستم، خروجی پساب، مقدار انرژی و مواد شیمیایی مصرفی، گردآوری شده و مقدار گاز های خروجی تولید شده متان و دی اکسید کربن محاسبه گردید. وجه مشترک پایگاه داده های مربوطه، طبقات اثر تغییرات آب و هوایی (گرمایش زمین)، تخریب لایه ازن ، اسیدی شدن و اوتروفیکاسیون می باشد. نتایج نشان داد که در روش CML2001، گاز کلر در بین طبقات اثر مشترک، بیشترین تاثیر را در طبقه اثر تخریب لایه ازن با مشارکت 100 درصدی دارد. و در روش Eco-indicator99، در بین طبقات با اثر مشترک، بیشترین تاثیر را گاز کلر، در تخریب لایه ازن و لجن حاصل از لاگون، در طبقه اثر تغییرات آب و هوایی با مشارکت 100 درصدی دارا میباشند. و گاز کلر به عنوان عامل مهم، با بیشترین تاثیر نامطلوب بر محیط زیست، در طبقه اثر تخریب لایه ازن در هر دو روش می باشد. با مقایسه دو روش میتوان دریافت که تفاوت چندانی در نتایج، حاصل نشد و سیستم لاگون هوادهی از نظر زیست محیطی، سیستم سازگار با محیط زیست نمی باشد.
کلیدواژه ها