کاربرد آب خاکستری در راستای کاهش مصرف آب شرب در منازل مسکونی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (607.86 K)
: 1178-NWWCE
نویسندگان
چکیده
امروزه در کشورهای خشک و نیمه خشک از منابع نامتعارف آب به عنوان یک منبع پایدار و در دسترس یاد می‌شود و از آن برای مصارف غیر از شرب نظیر آبیاری، صنعت، پرورش آبزیان، احداث تفرجگاه‌ها و ... استفاده می‌شود. آب خاکستری به مجموعه فاضلاب تولیدی انسانی به جز فاضلاب توالت و فضولات انسانی تعریف می‌شود. در این راستا جداسازی آب بهداشتی از سایر منابع تولید فاضلاب علاوه بر اینکه میزان بار آلی، پاتوژن‌های بیماری‌زا و مواد مغذی را کاهش می‌دهد می‌تواند به پتانسیل در خصوص استفاده از منابع نامتعارف آب بیان شود. از طرفی تصفیه آب خاکستری نسبت به فاضلاب به مراتب به تصفیه آسانتر و انرژی و هزینه مصرفی کمتر جهت تصفیه و استفاده مجدد نیاز دارد. در این مطالعه سعی بر آن شده که منابع آب خاکستری و مزایای استفاده مجدد از آن با رویکرد صرفه جویی در مصرف آب شرب در غالب یک مطالعه بیان گردد.
کلیدواژه ها