جستجو

انتخاب فرایند تصفیه هوازی فاضلاب با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (640.62 K)
: 1177-NWWCE
نویسندگان
چکیده
روش تصمیم‌گیری چندمعیاره، به منظور دستیابی به نتایج علمی و قابل قبول استفاده می‌شود. در این مطالعه سعی بر آن شده تا با استفاده این تکنیک برای بهترین فرایند تصفیه هوازی فاضلاب مورد استفاده قرار گرفت. فرایند تصفیه هوازی غالبا شامل فرایند های لجن فعال می‌باشد که با توجه به فرایند های طراحی به شاخه های مختلفی از جمله لجن فعال متعارف، سیستم های تلفیقی، لاگون ‌های هوادهی و سیستم های لجن فعال با تکنولوژی غشایی و باربالا دسته‌بندی می ‌‌شوند. بر این اساس معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و محیط زیستی وزن دهی می ‌شوند و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس سه فرایند لجن فعال تلفیقی، لجن فعال متعارف و فرایند لجن فعال با تکنولوژی غشایی به ترتیب در اولویت قرار گرفتند. در نهایت، تحلیل‌ها نشان دادند که معیارهای اقتصادی، زیست محیطی، فنی و مدیریتی شامل بهره برداری و تعمیرات و نگهداری بعنوان معیارهای اصلی بدست آمد.
کلیدواژه ها