جستجو

شناسایی راهکارهای افزایش درآمد شرکت آب و فاضلاب با کمک روش swot (مطالعه موردی: آب و فاضلاب مشهد)

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (895.83 K)
: 1175-NWWCE
نویسندگان
چکیده
یکی از مشکلات شرکتهای ارائه دهنده خدمات عمومی، زیاندهی اغلب این شرکت‌ها است، معمولاً دولت‌ها جبران این زیاندهی را انجام می‌دهند، که این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد. به دلیل نقش گسترده‌ای که شرکت‌های دولتی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و همچنین با توجه به حجم گسترده ‌فعالیت، تعداد و حجم بودجه آنها، شرکت‌های دولتی به طرق مختلف بر ساختار کلی بودجه کل کشور تأثیر می‌گذارند. لذا درآمدزایی این شرکتها از اهمیت برخوردار است. تحقیق حاضر به دنبال ارائه راهکارهایی جهت افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب مشهد، می‌باشد. در این راستا از روش swot بهره گرفته شده است. بدین منظور به کمک تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان، ابتدا عوامل داخلی و خارجی موثر بر افزایش درآمد، شناسایی شده است و سپس به کمک روش مذکور، راهکارهایی در این راستا پیشنهاد شده است. نتایج تحقیق در سه دسته شامل «راهکارهای افزایش درآمد از نظر فنی، راهکارهای افزایش درآمد از نظر نیروی انسانی، و راهکارهای کاهش هزینه» دسته‌بندی شده است
کلیدواژه ها