جستجو

ارزیابی واگذاری طرحهای فاضلاب به سرمایه گذار در قالب قراردادبیع متقابل (مطالعه موردی شهرستان ابهر)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (237.67 K)
: 1172-NWWCE
نویسندگان
چکیده
محدودیت منابع مالی دولتها در بخش سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی موجب گردیده که دولتمردان به دنبال یافتن منابع جدید مالی به غیر از درآمدهای عمومی کشور باشند. درصنعت آب وفاضلاب ، باتوجه به حجم بسیاربالای سرمایه گذاری موردنیاز دربخش آب وفاضلاب ، امروزه از روش های نوین ومتعدد مشارکت بخش خصوصی بادقت وتوجه بیشتری دنبال می شود.نقطه عطف این تلاش ها ، قانون تضمین خرید آب وپساب بوده است. البته موانع مهمی بر سر راه جذب این سرمایه ها وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به ضریب امنیت آن کشور اشاره کردکه تاثیر زیادی در ریسک سرمایه گذاری دارد .از طرفی بخش های صنعت وحتی کشاورزی نیازمندمنابع آبی قابل اتکاء ومطمئن می باشند ، استفاده از پساب خروجی از تاسیسات جمع آوری وتصفیه فاضلاب می تواند به عنوان یک راه حل پایدار ومناسب برای این بخش ودراستای اهداف توسعه ای مربوط باشددرراستای اجرای بند ب ماده 214قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، تامین منابع مالی ، تکمیل، بهره برداری وانتقال تاسیسات فاضلاب شهرابهر درازای تخصیص پساب فاضلاب تصفیه شده خروجی از تاسیسات براساس مجوز شماره 37045/100/94 مورخه 8/12/1394 شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور برای دوره 20 سال درقالب قرارداد "بیع متقابل"به بخش خصوصی واگذارگردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مشارکت بخش خصوصی منجربه کاهش هزینه ها، رفع مشکل تامین منابع مالی موردنیاز جهت تکمیل طرح واخذ منابع مالی مازاد از سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری درسایرطرحهای فاضلاب استان زنجان وهزینه های مربوط به بهره برداری ونگهداری از تاسیسات نیز به مدت 20 سال حذف گردید.
کلیدواژه ها