شناسایی عوامل موثر بر کاهش زیان آب بدون درآمد به عنوان راهبردی در تحقق اقتصاد مقاومتی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (654.95 K)
: 1168-NWWCE
نویسندگان
چکیده
اقتصاد مقاومتی بعنوان یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاست های کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می گیرد، تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد.[1] با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی در سازمان ها و بخش های مختلف کشور، آب به عنوان یکی از ارکان موثر در توسعه پایدار یک جامعه می باشد، که همواره در طول تاریخ مورد توجه خاص قرار گرفته است. و مفهومی تحت عنوان مدیریت ترکیبی تولید و مصرف به منظور مقابله با چالش های ناشی از محدودیت منابع آب در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان طرح گردیده و توسعه یافته است. در این راستا آب بدون درآمد به عنوان یکی از مقوله های مهم در رسیدن به الگوی مصرف نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می نماید.در این مقاله با شناسایی عوامل موثر بر کاهش آب بدون درآمد و بررسی انواع تلفات موجود در شبکه آبرسانی شرکت آب و فاضلاب راهکارها و پیشنهاداتی جهت کاهش این زیان به عنوان یکی از عوامل موثر در مدیرت مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین برآورد میزان کاهش آب بدون در آمد برای سال پیشرو ارائه می گردد.
کلیدواژه ها