کاربرد نانومیله های اکسید روی پوشش داده شده روی سطح کربن فعال در حذف شوری از آب های لب شور

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (172.87 K)
: 1150-NWWCE
نویسندگان
چکیده
آب پاکیزه یکی از مهمترین عناصر برای زندگی همه موجودات زنده است. کاهش سریع منابع آبی لزوم مصرف آب های لب شور و نامتناسب را سبب می شود. جذب سطحی یکی از تکنیکهایی است که به دلیل کاربرد ساده و هزینه پایین و دسترسی به گستره وسیعی از جاذبها به طور قابل ملاحظه ای برای تصفیه آب بکار برده می شود. به دلیل اهمیت کیفیت آب و ظهور فرایند نانوتکنولوژی تلاشهای بسیاری برای جنبه های گوناگون تصفیه آب به وسیله جذب سطحی با کاربرد نانومواد انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی راندمان حذف شوری از آب های لب شور با استفاده از نانومیله های اکسید روی پوشش داده شده روی سطح کربن فعال انجام شده است و اهداف تحقیق شامل تعیین راندمان حذف و مقدار بهینه متغیرهای تحقیق )زمان تماس غلظت نانومیله و غلظت محلول( مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، راندمان حذف یونهای کلرید و سدیم به وسیله نانومیله های اکسید روی پوشیده شده روی سطح کربن اکتیو از محلول با افزایش زمان تماس و افزایش دوز جاذب و افزایش غلظت اولیه یونها در محلول افزایش می یابد. نتایج مطالعه نشان داد که حداکثر ظرفیت جذب سطحی یونها بر روی جاذب در زمان 120دقیقه و غلظت g/l 1 جاذب بوده است. . افزایش غلظت اولیه یونها نیز سبب افزایش کارایی حذف یونها می گردد. این امر به خاطر افزایش قدرت یونی در غلظت های اولیه بالاتر است.
کلیدواژه ها