کاربرد مدیریت فشار در کاهش حوادث خط انتقال آب ( مطالعه موردی خط انتقال شهر سجزی، ایران )

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (549.88 K)
: 1148-NWWCE
نویسندگان
چکیده
وقوع حوادث در خطوط انتقال علاوه بر هزینه و مشکلات بهره‌برداری باعث افزایش مقدار آب بدون درآمد می‌شود. مدیریت فشار از جمله روشهای کاهش آب بدون درآمد می‌باشد. علیرغم مطالعات زیادی که در مورد کاربرد مدیریت فشار در شبکه‌های آبرسانی شده است گزارش‌های محدودی از کاربرد مدیریت فشار در خطوط انتقال گزارش شده است. در مقاله حاضر پس از مرور مبانی تئوری مدیریت فشار، نتایج بکارگیری این روش در خط انتقال آب شهر سجزی، واقع در استان اصفهان ایران گزارش شده است. خط انتقال مذکور به علت فشار بالا دچار شکستگیهای مداوم می‌شد که پس از بکارگیری مدیریت فشار تعداد حوادث از 24، به 1 مورد در سال و میزان هدررفت آب از 17 % به 1% مصرف آب شهر سجزی کاهش یافت. نتایج بدست آمده پس از تحلیل داده‌ها، به صورت بدون بعد ارائه شد. در این مقاله همچنین بررسی اقتصادی طرح مدیریت فشار انجام و چالشهای اجرای طرح مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت فشار به عنوان یک روش عملیاتی و اجرایی می‌تواند در خطوط انتقال بکارگرفته و مزایای قابل توجه‌ای داشته باشد. مطالعه حاضر می‌تواند الگوی خوبی برای طراحان و بهره‌برداران خطوط انتقال باشد.
کلیدواژه ها