جستجو

استانداردسازی فرآیندهای تأمین آب در سطح شرکت های آب و فاضلاب

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (671.74 K)
: 1135-NWWCE
نویسندگان
چکیده
با تداوم شرایط خشکسالی در کشور از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر، تدوین چارچوب های لازم جهت گذار از اجرای سنتی فرآیندهای تأمین آب به رویکردهای نوین به منظور بهبود عملکرد و صرفه جویی در هزینه ها در راستای خط مشی و استراتژی شرکت های آبفا ضروری به نظر می رسد.
در این مقاله در راستای بهبود میانگین عمرمفید و تولید منابع و کاهش هزینه ها دو گام کلی پیشنهاد شده است. گام اول شامل ارزیابی شرایط بهره برداری، عارضه یابی و تعیین تکلیف و ارائه برنامه بهره برداری مطلوب برای چاه های موجود می باشد. در گام دوم نیز به منظور توسعه منابع تأمین آب، مکانیابی و حفر چاه های جدید منطبق بر دستورالعمل ها و تجارب حاصله از سال های گذشته مورد تأکید قرار گرفته است. اجرای طرح مذکور در شرکت آبفای استان خراسان رضوی بازخوردهای مثبتی را در برداشته است به گونه ای که حداقل با 5 مورد جابجایی چاه های موجود در سال جاری به علت نقص در منصوبات و یا امکان احیاء و بازیابی مجدد مخالفت شد که از این نظر به میزان قابل توجهی در هزینه های تأمین آب صرفه جویی صورت پذیرفت. به علاوه با اجرای مفاد صورتجلسات حفاری، به وضوح موارد متعددی از نواقص و تخلفات پیمانکاران محرز و جهت بررسی تخلفات و رفع نواقص مطابق گردش کار مربوطه اقدام شد.
کلیدواژه ها