کنترل فشار‌های منفی ناشی از ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با ترکیب تانک ضربه گیر و شیر هوا (مطالعه موردی: شهرستان مهران، استان ایلام)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (863.07 K)
: 1131-NWWCE
نویسندگان
چکیده
هرگاه در خطوط انتقال یا شبکه‌ها‌ ی توزیع آب ، به هر دلیلی سرعت سیال به طور ناگهانی متوقف شود، امواج فشاری در لوله‌ها به وجود می‌آید که این امواج می‌توانند چندین برابر فشار کار کرد پمپ فشار تولید نموده و موجب به وجود آمدن تنش‌های زیادی در اجزای شبکه و بروز پدیده ضربه قوچ ‌گردند. امروزه در کلیه طرح های انتقال آب، مطالعه دقیق ضربه قوچ به عنوان یک امر لازم و ضروری می باشد تا با شناخت کامل اثر آن، برای کنترل اثرات سوء این فرآیند تمهیدات مناسب اتخاذ گردد. در این تحقیق از نرم افزار Water Hammer V8i برای تحلیل ضربه قوچ خط انتقال آب پایانه مرزی شهرستان مهران استفاده شد. مطالعه حاضر در سه مرحله به‌صورت شبیه سازی بدون تجهیزات حفاظتی، با تجهیزات حفاظتی و تجهیزات پیشنهادی مشاور صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد در حالت بدون تجهیزات حفاظتی فشارهای منفی زیادی در طول خط انتقال بوجودآمده و می بایست کنترل گردند. در مرحله بعدی ترکیب‌های مختلف تانک ضربه گیر و شیر هوا پیشنهاد گردید. نتایج شبیه سازی‌های متعدد نشان داد که تانک ضربه گیر 2 متر مکعبی و 3 عدد شیر هوای 50 میلیمتری قادر به کنترل فشار‌های منفی در طول خط می باشد.
کلیدواژه ها