جستجو

ارائه چارچوب مفهومی جایگاه زنان در مدیریت بهینه منابع آب، با رویکرد حمایت از زنان

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (902.12 K)
: 1128-NWWCE
نویسندگان
چکیده
بحران آب سالانه افراد زیادی را قربانی می کند، که در این میان مناطق فقیر، کودکان، و زنان آسیب پذیرترند. با توجه به اینکه زنان اصلی ترین استفاده کنندگان از منابع آب بوده، و اولین تاثیرات کم آبی بر این قشر دیده می شود، نقش آفرینی ایشان در مدیریت بحران کم آبی تاثیرات مثبت زیادی دارد. . بنابراین بهبود مدیریت آب نقش موثری در کاهش فقر و ذخیره سازی آب دارد. این تحقیق با بررسی تحقیقات و تجربیات سایر کشورها، و انطباق آن با شرایط ایران، به ارایه یک چارچوب مفهومی برای نشان دادن جایگاه و نقش زنان در مدیریت منابع آب می پردازد. بر اساس این نتایج، درصورت حمایت های لازم، نقش زنان می تواند به صورت کلیدی هم در بهبود مدیریت منابع آب، و هم در ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان موثر باشد. این مقاله با ارایه راهکارهای عملی برای به کاری گیری، توانمندسازی و حمایت از زنان در ورود به عرصه مدیریت آب پایان می پذیرد.
کلیدواژه ها