بررسی نحوه دفع پساب حاصل از سیستم های نمک زدایی در گلخانه های استان قزوین و البرز و میزان شوری و واکنش آن

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (751.46 K)
: 1127-NWWCE
نویسندگان
چکیده
استفاده از سیستمهای نمکزدایی از آب، به ویژه در محیطهای کنترل شده کشت و گلخانه های کشور، در نتیجه افت کیفیت منابع آبی در حال بدل شدن به امری رایج و چه بسا ضروری است. هم اکنون این مهم بدون هرگونه ضابطه و نظارتی توسط گلخانه داران در دست انجام بوده و طبیعی است که چنین رویکردی ممکن است مشکلاتی را موجب شود. در واقع نگرانی اصلی مربوط به تخلیه پساب شور تغلیظ شده و حاوی آلاینده های مختلف در محیط زیست است. لذا در این تحقیق به بررسی وضعیت از منظر فوق پرداخته شد و ضمن بازدید از گلخانه هایی در استانهای قزوین و البرز که در حال استفاده از سیستم نمکزدایی از آب میباشند، اقدام به نمونه برداری از آب چاه و پساب تولیدی ادوات نمکزدایی و بررسی نحوه دفع پساب در محل گردید. نتایج نشان داد که گزینه اصلی دفع پساب در اکثر گلخانه ها، تخلیه بدون ضابطه به محیط زیست بوده و تنها در یک مورد، از پساب سیستم نمکزدایی برای تولید یخ صنعتی استفاده میشد. شوری آب چاه در این گلخانه ها بین dS/m 0.67 تا dS/m 3.59 و شوری پساب خروجی سیستم نمکزدایی از dS/m1.12 تا dS/m 5.72 تغییر میکرد. میزان SAR پساب نیز از 0.51 تا 6.52 در نوسان بود.
کلیدواژه ها