گیاه پالایی حذف نیترات از آب آشامیدنی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (977.9 K)
: 1125-NWWCE
نویسندگان
چکیده
خلاصه

در این تحقیق پس از بررسی مواد مختلف از جمله کیتوسان، سیپولایت، بیو جاذب هایی از جمله کاه گندم ، یونجه و سبوس برنج برای حذف نیترات با راندمان بالا انتخاب گردید. با این انتخاب ابتدا با عامل دار کردن گاه کندم با مواد شیمیایی مختلف با استفاده 1 گرم کاه به حذف 70-65 در صد نیترات رسیدیم. از آنجایی که اقتصادی بودن جاذب و زمان کمتر هم مد نظر بود، از کاه یونجه بدون عامل دار شدن هم استفاده شد. در این روش در مدت 12 ساعت با 1 گرم کاه یونجه در مدت 12 ساعت به حذف ، 100 200، 300, 400, 1000، 1200، 1500، 2000 ppm نیترات رسیدیم.
منحنی های ایزوترم جذب و واجذب برای نتایج بدست آمده، استخراج شد که با توجه به جذب لانگمیر(R2 برابر 0.995 ) بطور متوسط هرگرم
کاه یونجه بطور متوسط ظرفیت حذف نیترات بمیزان 7/ 58 میلی گرم را دارد. بر مبنای نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار کرد که روش جذب سطحی با استفاده از بیوجاذب کاه یونجه اصلاح نشده معمولی، یک روش کارامد، اقتصادی و قابل اطمینان برای حذف نیترات از محلول های آبی می باشد. البته در این مراحل فرآیند جذب با تاکید بر اثرات پارامترهای مختلفی چون زمان تماس، غلظت نیترات، مقدار جاذب بر راندمان جذب ظرفیت جاذب مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژه ها