عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

واحدهای بهره ور شیرین سازی آب با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (784.53 K)
نویسندگان
دانشگاه کاشان
چکیده
شیرین سازی آب دریا همواره با موانعی روبرو بوده است که مهمترین آنها گرفتگی غشا و مصرف بالای انرژی است. این موارد، به شدت بازده و عملکرد فرایند را تحت تأثیر قرار می دهد. نانوفیلتراسیون (NF) با داشتن ویژگی هایی مابین دو فرایند اسمز معکوس (RO) و اولترافیلتراسیون، کاربردهای زیادی در واحدهای تصفیه دارد که به صورت تصفیه تمام انواع آب (زیرزمینی، سطحی و فاضلاب) و یا پیش تصفیه فرایندهای شیرین سازی مورد استفاده قرار می گیرد. غشاهای NF توانایی حذف کدورت، سختی، فلوئوراید و نیترات و همچنین بخش قابل توجهی از نمک های محلول را دارند. با استفاده از NF، فرایند شیرین سازی در فشارهای عملیاتی بسیار کمتر عمل می کند و از نظر مصرف انرژی نیز مقرون به صرفه می شود. این مقاله، عملکرد غشاهای NF موجود و کاربرد آنها را در شیرین سازی به عنوان پیش تصفیه/جایگزین واحد RO برای فرایندهایی با مصرف انرژی پایین مورد بررسی قرار می دهد.
کلیدواژه ها