شناسائی عوامل و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری ، مطالعه موردی شهرهای کمتر از 10000 انشعاب استان آذربایجان شرقی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (618.73 K)
: 1088-NWWCE
نویسندگان
چکیده
گرمایش کره زمین، کاهش نزولات جوی، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی خشکسالی های پی در پی، افزایش برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و نشست خاک، همه و همه بحرانهایی است که اگر نگوییم جنگ های آخرالزمانی را در پی خواهند داشت می توان اذعان نمود که درگیری های منطقه ای و قبیله ای را هم اکنون موجب شده است. در سالهای اخیر بحران آب و انرژی کشورهای مختلف دنیا را بر آن داشته که روشهای جدیدتری برای کاهش مصرف انرژی در تولید آب و به تبع آن کاهش تلفات تولید آب اتخاذ نمایند. بررسی نحوه کاهش آب به حساب نیامده یا آب بدون درآمد یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران بخش آب شهری بوده است. در این مقاله ابتدا به بررسی علل مختلف تلفات آب در شبکه و سپس معرفی ساختارهای هر مورد پرداخته شده است. پس از آن دستورالعمل های مختلف استاندارد سازی طبقه بندی اطلاعات مربوط به شبکه معرفی و با توجه به کوچک و گاها میانه اندام بودن شهرهای مورد مطالعه (شهرهای زیر ده هزار فقره انشعاب) بهینه شده است. در نهایت روشهای مختلف کاهش آب بدون درآمد و مراحل اجرای هر روش به تفضیل ارائه شده است.
کلیدواژه ها