شناسایی تهدیدات مؤثر بر پیدایش و افزایش آب بدون درامد (مطالعه موردی: محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (829.6 K)
: 1087-NWWCE
نویسندگان
چکیده
محدودیت شدید منابع آب و افزایش سریع نیازهای آبی در کشور و همچنین وقوع انواع تهدیدات ناشی از طراحی و بهره‌برداری در شبکه‌های توزیع آب شهری در زمان بهره‌برداری امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین شناسایی دقیق پارامترهای طراحی و عمکردی مؤثر بر پیدایش و افزایش تلفات واقعی و ظاهری آب و کاهش میزان تأثیر این پارامترها بوسیله تحلیل و مدیریت ریسک انواع تهدیدات، از جمله راهکارهای کارامد در مدیریت بهینه شبکه توزیع آب شهری می‌باشد. در این مقاله، انواع تهدیدات مؤثر بر پیدایش و افزایش آب بدون درامد با استفاده از منابع و مراجع موجود شناسایی شده و با تدوین پرسشنامه، وضعیت وجودی این پارامترها در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران از کارشناسان، مدیران و اساتید نظرخواهی شده است. سپس اطلاعات دریافتی پرسشنامه‌ها گرداوری شده و پارامترهای مؤثر بر اجزای آب بدون درامد به تفکیک تلفات ظاهری و تلفات واقعی، به‌منظور مدیریت ریسک آن‌ها رتبه‌بندی می‌شوند.
کلیدواژه ها