قابلیت اعتماد تلفیقی هیدرولیکی و مکانیکی شبکه توزیع آب شهری

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (956.36 K)
: 1082-NWWCE
نویسندگان
چکیده
بررسی عملکرد شبکه های توزیع آب از موضوعاتی است که در بهینه سازی این شبکه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. قابلیت اعتماد شبکه توزیع آب بیانگر عملکرد آن ها می باشد و نشان دهنده توانایی شبکه برای رساندن آب کافی با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان در زمان مناسب است. قابلیت اعتماد از جنبه های مکانیکی، هیدرولیکی و کیفی در اثر شکست های مکانیکی و هیدرولیکی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش قابلیت اعتماد هیدرولیکی از جنبه برآورده شدن تقاضای گرهی مورد ارزیابی قرار می گیرد. به این منظور شبیه سازی مبتنی بر فشار بر پایه الگوریتم EPANET-IMNO انجام می شود. همچنین قابلیت اعتماد مکانیکی با استفاده از روشBDD (Binary Decision Diagram) از جهت احتمال ارتباط گره های مصرف شبکه با گره های منبع مورد بررسی قرار می گیرد. نرم افزار DNA برای محاسبه قابلیت اعتماد مکانیکی شامل روش BDD استفاده می شود. در نهایت قابلیت اعتماد تلفیقی هیدرولیکی و مکانیکی شبکه ارائه می شود. در روند محاسبه قابلیت اعتماد شبکه، شکست لوله های شبکه بررسی می شود. شبکه توزیع آب پیشنهاد شده توسط Tabesh و همکاران در سال 1998 برای مقایسه و ارزیابی روش ارائه شده، در نظر گرفته شده است.
کلیدواژه ها