جستجو

ارتباط بین رفتار شهروندی سازمان با مؤلفه های جمعیت شناختی در سازمان آب و فاضلاب شهر قم

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (475.97 K)
: 1078-NWWCE
نویسندگان
چکیده
دوره ی کنونی حیات بشری با تحولات و دگرگونی های شگفت انگیزی همراه است. سازمان ها به عنوان زیرمجموعه ای از حیات انسانی، باید برای بقا و بالندگی، خود را در رویارویی با این تحولات عظیم آماده سازند. در غیر این صورت از گردونه ی رقابت خارج می شوند. منظور از این آمادگی، فناوری اطلاعات و تجهیزات نیست، بلکه آنان باید کارکنان یعنی سرمایه ی اصلی و ارزشمند سازمان را آماده سازند در شرایط عدم اطمینان تنها کارمندانی می توانند نجات دهنده ی سازمان باشند که از وظایف اصلی خود فراتر رفته و اقدامات داوطلبانه (رفتار شهروندی سازمانی) را به انجام رسانند. در این تحقیق سعی شده است، ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهای جمعیت شناختی در سازمان آب و فاضلاب شهر قم مورد بررسی قرار گیرد. جامعه ی آماری این پژوهش، کارکنان سازمان آب و فاضلاب شهر قم می باشند که در بین آنها پرسشنامه توزیع و 130 پرسشنامه جمع آوری شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مصاحبه و مدارک مستند و همچنین از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داد که جنسیت، نوع استخدام، پست سازمانی و تحصیلات هر کدام به طور جداگانه در ارتباط با ابعاد رفتار شهروندی تفاوت معناداری ایجاد می نمایند.
کلیدواژه ها