گندزدایی آب آلوده با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی واجد الکترود مش استیل

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (882.57 K)
: 1075-NWWCE
نویسندگان
چکیده
کلرزنی یکی از روشهای مطرح در گندزدائی آبهای آلوده می‌باشد با این وجود، کارایی کافی جهت حذف برخی از عوامل بیماریزا را ندارد. از اینرو فرآیندهای نوین که توان بیشتری را در حذف عوامل ویژه داشته باشند،موردتوجه قرارگرفته اند .در این مطالعه، حذف باکتریهای اشرشیا کلی و پسودوموناس آئروژینوزا از آب آلوده با غلظتهای 100 و1000 عدد باکتری در هر میلی لیتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که از میان پارامترهای مورد ارزیابی، دانسیته جریان بیشترین تاثیررا درراندمان گندزدایی داشت وپس از آن غلظت باکتری در آب وغلظت نمک طعام موجود در الکترولیت، به ترتیب در گندزدایی موثربودند. در شرایط بهینه 100 میلی آمپر به ترتیب در مدت زمان 5 تا 60 دقیقه کاملا حذف شدند. همچنین افزودن نمک به الکترولیت ،موجب کاهش میزان ولتاژ مصرفی بمنظور تامین دانسیته جریان مورد نظر وصرفه جویی در میزان مصرف انرژی می گردد . فرآیندالکتروشیمی با استفاده از الکترودهای مش استیل، یک فرآیند مناسب جهت گندزدایی آب آلوده حاوی باکتریهای بیماریزا می باشد.
کلیدواژه ها