تاثیرات دما بر عملکرد یک واحد صنعتی اسمز معکوس با استفاده از نرم افزارROSA

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (613.16 K)
: 1062-NWWCE
نویسندگان
چکیده
افزایش تقاضا برای مصرف آب از یک طرف و محدودیت منابع آب شیرین در دسترس از طرف دیگر، استفاده از آب شور را در کانون توجه قرار داده است. به همین دلیل انتخاب روش بهینه جهت نمک زدایی از آب های شور ضروری به نظر می رسد. امروزه روش اسمز معکوس در صنعت تصفیه آب کاربرد گسترده ای یافته است. سادگی این روش و پایین بودن هزینه های عملیاتی آن موجب توجه روزافزون واحدهای صنعتی به استفاده از این تکنولوژی گردیده است. در طراحی سیستم های اسمز معکوس توجه به فاکتور مهمی مانند دما ضروری به نظر می رسد. دما یکی از مهمترین پارامترهای طراحی در سیستم RO می باشد. در این مقاله، یک واحد صنعتی اسمز معکوس واقع در جنوب کشور با استفاده از نرم افزار ROSA در بازه دمایی C˚13 وC˚35 طراحی شده است. خوراک ورودی، آب دریای خلیج فارس و میزان دبی تولیدی m3/hr 105 است. هدف در این تحقیق بررسی تاثیرات دما بر کیفیت آب تولیدی و عملکرد سیستم می باشد.
کلیدواژه ها