جستجو

امکانسنجی بهره گیری از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت به عنوان یکی از منابع آب تجدید شونده برای مصارف کشاورزی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.15 MB)
: 1057-NWWCE
نویسندگان
چکیده
امروزه با توجه به مشکل کمبود آب درکشور، خصوصاً در شهر رشت که منابع آب زیر زمینی آن بدلیل برداشت زیاد رو به کاهش است، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، نفوذ انواع پساب و آلوده شدن منابع آب و خاک حائز اهمیت فراوانی می باشد. در این راستا استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت برای آبیاری مورد توجه قرار گرفت. این تصفیه خانه، با دبی 63000 متر مکعب در روز به روش لجن فعال تصفیه می شود. دراین تحقیق ضمن بررسی وضعیت کلی تصفیه خانه شاخصهای کیفی نظیر pH–BOD-COD–EC-TSS، نیتریت، نیترات، فسفات و ازت کل مورد مطالعه قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده از کیفیت پساب با مقایسه از استانداردهای محیط زیست می توان گفت پساب برای آبیاری مناسب می باشد. همچنین استفاده مجدد از فاضلاب می تواند راهکاری مناسب در استراتژی توسعه منابع آب، تأمین نیازهای آبی و به دلیل داشتن موادمعدنی و آلی نقش مهمی در باروری زمینهای کشاورزی داشته باشد.
کلیدواژه ها