جستجو

ارزیابی اثرات توسعه شبکه فاضلاب بر محیط زیست شهرستان رباط کریم

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (230.83 K)
: 1055-NWWCE
نویسندگان
چکیده
مصرف فزاینده آب برای مصارف مختلف وافزایش جمعیت باعث ازدیاد تولید فاضلاب و بروز مشکلاتی مانند آلودگی منابع، مشکلات بهداشتی و به هم خوردن رابطه طبیعی بیلان آب می گردد که همین امر لزوم ایجاد سیستم های توسعه شبکه فاضلاب شهری را ضروری می سازد. همچنین تأمین آب قابل اطمینان جهت شرب و کشاورزی که در راستای توسعه پایدار هر کشور می باشد، می تواند باعث ایجاد اثرات مثبت و منفی مستقیم یا غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه گردد که انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یک روش جهت شناخت اثرات مثبت و منفی ناشی از یک طرح، ارزشیابی اثرات و مدیریت بهینه اثرات یعنی کاهش اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت می باشد. برای انجام این پژوهش به دلیل اثرات وسیع منطقه ای، نوع و اندازه پروژه و ماهیت گزینه های مورد ارزیابی از روش ماتریس پاستاکیا (RIAM ) استفاده شد. همچنین تمامی نقشه های منطقه مورد مطالعه نیز با استفاده از نرم افزار GIS آماده گردید. نهایتا نتایج پژوهش در بخش ارزیابی اثرات نشان می دهد که اجرای پروژه توسعه فاضلاب شهری از اثرات منفی کوتاه مدت بسیار سبکی در طول دوره ساخت بر بستر محیط فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیکی برخوردار بوده که با توجه به اثرات بلند مدت مثبت اقتصادی- اجتماعی در هر دو مرحله ساخت و بهره برداری، هیچ اثر بحرانی بر اکوسیستم منطقه وارد نیست و با توجه به دوره کوتاه مدت ساخت و احداث، و با رعایت تمهیدات زیست محیطی پروژه، انجام پروژه مذکور می تواند در کل بسیار مفید باشد.
کلیدواژه ها