کاربرد اگوریتم ژنتیک تحت نرم افزار اکسل در مدیریت بهینه کیفی شبکه های توزیع آب

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1004.68 K)
: 1053-NWWCE
نویسندگان
چکیده
گندزدایی به علت اهمیتی که در کیفیت میکروبی آب دارا می باشد از مراحل مهم در تصفیه آب محسوب می شود. یکی از ترکیبات گندزدایی آب کلر است که طبق استاندادهای بهداشتی حفظ میران باقیمانده آن بین حداقل و حداکثر در سراسر شبکه امری ضروریست. در این مقاله برای اولین بار با استفاده از یک افزونه بهینه سازی به نام GANetXL که از الگوریتم ژنتیک تحت نرم افزار اکسل استفاده می نماید میزان کلر تزریقی در یک شبکه مرجع بر مبنای ارتباط پویا با مدل تحلیل هیدرولیکی و کیفی EPANET2 بهینه گردید.با کاهش تعداد نسل به200 کمترین میزان تزریق در ایستگاه ها صفر ، بیشترین آن 57/776 ، متوسط میزان تزریق 87/183 و مجموع تزریق در طی یک شبانه روز برابر با 84/4412 میلی گرم بر دقیقه حاصل شد. با توجه به نتایج، کمینه سازی میزان کلر مصرفی در عین رعایت میزان حداقل نیاز باقیمانده از آن در شبکه علاوه بر اثرات مثبت بر سلامتی، دارای آثار مثبت اقتصادی نیز می باشد.
کلیدواژه ها