پیش بینی نرخ آسیب پذیری لوله‎های شبکه آب شرب شهری با بکارگیری و توسعه مدل های آماری

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (737.16 K)
: 1052-NWWCE
نویسندگان
چکیده
شکست لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری، باعث نشت جریان از شبکه شده و نه تنها باعث هدر‎ رفت مقادیر قابل توجهی از آب تصفیه ‎شده می‎گردد، سبب اتلاف سرمایه‎های مادی و خدمات انسانی پشتیبان نیز می‎شود. مهم ترین متغیر های شکست لوله ها عبارتند از جنس، سن ، طول ، قطر و در این مقاله، از چهار روش آماری، جهت یافتن معادلاتی که بتوانند به تخمین احتمال شکست لوله‏‎ها در شبکه آب شرب شهری و تعیین پارامترهایی که بیشترین تأثیر را در شکست دارند، استفاده شده است. با تحلیل داده های موجود و به کمک روش‎های رگرسیونی، رابطه‎ی میان پارامترهای تأثیرگذار و نرخ وقوع حوادث به وقوع پیوسته، به‎دست آمده است. این چهار مدل آماری عبارتند از : مدل رگرسیون خطی، مدل رگرسیون نمایی، مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون لجستیک. به‎منظور ارزیابی روش‎های ارائه شده از داده‎های جمع‎آوری‎ شده‎ حوادث لوله‎ها در شبکه‎ی توزیع آب ناحیه‎ی 1 از منطقه‎ یک آب و فاضلاب شهر تهران، ، استفاده گردید و نتایج نشان دادند که از میان مدل‎های آماری بررسی شده، مدل رگرسیون لجستیک قادر است وقایع آینده را با احتمال بهتری پیش بینی کند.
کلیدواژه ها