تاثیر میزان نانولوله‌های کربنی در هیبرید MWCNT-ZnO بر روی راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (942.17 K)
: 1032-NWWCE
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق میزان فعالیت فتوکاتالیستی نانولوله‌های کربنی اصلاح شده با نانوذرات اکسید روی جهت حذف آلاینده متیل اورانژ از آب مورد مطالعه و بررسی قزا می‌گیرد. جهت سنتز نانولوله‌های کربنی اصلاح شده مورد استفاده در ابتدا نانولوله‌های کربنی خام در مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک عامل‌دار شده و سپس نانوذرات اکسید روی بر روی سطح خارجی نانولوله‌ها آرایش یافت. نانولوله‌های کربنی اصلاح شده با نانوذرات اکسید روی با استفاده از آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) آنالیز گردید و نتایج حاصل از این آنالیز حضور نانوذرات اکسید روی بر روی سطح نانولوله‌های کربنی را تایید می‌نماید. نتایج حاصل از بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نمونه‌های سنتز شده نشان داد که میزان حذف و تجزیه آلاینده متیل اورانز با زمان تابش‌دهی و غلظت نانولوله‌های کربنی اصلاح شده افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به نتایج حاصل شده مشاهده گردید که با افزایش میزان نانولوله‌های کربنی اسیدشویی شده در نمونه‌های فتوکاتالیستی سنتز شده، میزان راندمان تجزیه آلاینده نیز افزایش می-یابد.
کلیدواژه ها