طراحی ، اجرا و بهره برداری از سیستم اسمز معکوس جهت نمک زدایی و تصفیه آب شور چاه های منطقه چادرملو به منظور تامین آب صنعتی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.06 MB)
: 1026-NWWCE
نویسندگان
چکیده
با توجه به رشد جمعیت و تکنولوژی در کشور ایران و نیز موقعیت جغرافیایی آن، استفاده بهینه از منابع آب و بازیافت پساب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این گزارش، نتایج مربوط به تصفیه آب چاه های دشت سپیدان واقع در منطقه صنعتی چادرملو که از پرچالش ترین منابع آب شور ایران محسوب می شوند ارائه می گردد. مراحل پیش تصفیه شامل روش های فیزیکی نظیر فیلتراسیون با استفاده از فیلترهای خودشوینده و کارتریجی طراحی شدند و نحوه تزریق مواد شیمیایی نظیر گندزداها، ضدرسوبها، کنترل کننده pH ، متا بی سولفیت سدیم، ... نیز تعیین گردید. آب خروجی از سیستم پیش تصفیه نیز برای تصفیه نهایی وارد سیستم هایپرفیلتراسیون اسمز معکوس گردید. به منظور انتخاب مراحل پیش تصفیه و طراحی سیستم اسمز معکوس، آنالیز فیزیکوشیمیایی آب خام ورودی انجام گردید و پس از طراحی های اولیه تصفیه خانه و بررسی میزان کارآیی آن، پروژه به مرحله اجرا رسید. نتایج مربوط به آنالیز آب تصفیه شده خروجی نشان دادند که بازدهی سیستم طراحی شده برای رساندن کیفیت آب خام به حد مطلوب بسیار بالا می باشد که نشان دهنده قابل اعتماد بودن سیستم مزبور در تصفیه آب شور می باشد.
کلیدواژه ها