عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

مدل به‌کارگیری نرم افزارهای اجتماعی در سیستم مدیریت یادگیری آموزش الکترونیکی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مدرس دانشگاه
2دانشگاه تهران
چکیده
با توجه به اینکه نرم‌افزارهای اجتماعی، ابزارهای تعاملی و ارتباطی هستند که نقش مؤثری در حوزه یادگیری و آموزش ایفا است. متأسفانه شیوه آموزشی تعاملی با ابزارهای وب 2، در کشور ما رویکردی نو به شمار می‌رود و از طرفی سیستم مدیریت یادگیری در بسیاری از دانشگاه‌های مجازی به منظور بهبود فرایند آموزش و یادگیری دانشجویان، با کمبودهایی مواجه است. بر اساس تحقیق محققان، تلفیق سیستم مدیریت یادگیری و نرم‌افزارهای اجتماعی در دانشگاه‌ها، بسیاری از این محدودیت‌ها را کاهش داده است. هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره‌گیری از نرم‌افزارهای اجتماعی در سیستم‌ مدیریت یادگیری است. در این راستا، استراتژی پژوهش، طراحی چارچوب مفهومی پژوهش و اعتبارسنجی آن است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایش می‌باشد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه است. نمونه-گیری به روش غیر تصادفی هدفمند است. لذا با بررسی ادبیات موضوع، ابتدا قابلیت‌های انواع نرم‌افزارهای اجتماعی (ویکی، وبلاگ، شبکه‌های اجتماعی، پادکست و تگ) در حوزه یادگیری و آموزش شناسایی و یک چارچوب مفهومی در خصوص کاربرد این نرم‌افزارها در هر یک از ماژول‌های سیستم‌ مدیریت یادگیری به منظور مرتفع نمودن برخی مشکلات ناشی از این سیستم‌ها در دانشگاه‌های مجازی ارائه گردید و سپس با نظرسنجی 15 نفر از خبرگان حوزه‌های یادگیری الکترونیکی و ارتباطات و رسانه، چارچوب پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده، کاربرد انواع نرم‌افزارهای اجتماعی در ماژول‌های LMS تائید و از لحاظ اهمیت رتبه‌بندی شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
model of utilize social software for e-learning LMS
Authors
maryam haghshenas, hamidreza yazdani
Abstract
The purpose of this research is to provide a conceptual model for utilizing social software in learning management systems. in order to achieve this objective, a two stage research strategy including a “research conceptual framework design” and “research conceptual framework validation” are included. In terms of objectives, applications and data gathering, this research is descriptive. Questionnaires were used to gather data. For the literature review, social software competencies (wiki, weblogs, social networks, podcasts and tags) were assessed in regard to learning and teaching. Then, a conceptual framework for applying these software in each LMS module is presented to highlight some arising issues experienced by virtual universities. By providing experts in the e-learning, media and communications fields with surveys, the credibility of the proposed framework was assessed. Analysis results from gathered data from the surveys were based on the approval of the conceptual framework. Various software used in LMS modules were approved in terms of application and categorized in order of importance. Based on current information, the following research is the first of its kind and introduces usable social software for LMSs considering the expanding influence of web 2.0 in the education field.
Keywords
e-Learning, learning management system, web 2, social softwares