جستجو

جایگاه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های برتر دنیا و آینده تحولات آن در آموزش عالی ایران

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1096-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
علی‌رغم گذشت چند دهه مفهوم‌پردازی‌های مرتبط با یادگیری الکترونیکی در عرصه جهانی و حدود یک دهه تجربه در ایران، هنوز برنامه‌ریزی تحول‌گرایانه در راستای توسعه کارآمد این ابزار فناوری در محیط‌های آموزش عالی صورت نگرفته است. به دلیل باورناپذیری برخی مدیران و سیاست‌گذاران، با وجود تحولات نظری، آموزش عالی ایران نتوانسته است در عرصه عمل از این انقلاب فناوری به‌طور مؤثر استفاده نماید. هنوز پرسش‌های مختلفی در اذهان مسئولین و سیاست‌گذاران آموزش عالی درمورد اهمیت و اثرگذاری یادگیری الکترونیکی وجود دارد که لازم است مورد بررسی و بازکاوی قرار گیرد. از طرفی، توجه به روند به‌کارگیری این فناوری در دانشگاه‌های برتر دنیا میتواند به‌عنوان راهبردی اساسی در ترسیم مسیر آتی کارگشا بوده و نقش ایفا نماید. این کاوش پس از مرور بر مقدمات اساسی یادگیری الکترونیکی، به جایگاه این فناوری در دانشگاه‌های برتر جهان و نیز تحولات آن در حوزه آموزش می‌پردازد. در ادامه با توجه به بررسی لازم و تجارب موجود الزامات راهبردی در توسعه و به‌کارگیری این فناوری در آموزش عالی ایران پرداخته می‌شود. یافته‌های این مطالعه می‌تواند به آغاز فصل جدیدی از گذار از تحولات مفهومی و رویکردهای نظری به سمت سیاست‌گذاری عملی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشور بینجامد.
کلیدواژه ها
 
Title
The position of e-learning in the world's top universities and the future of its developments in higher education in Iran
Authors
Abstract
Despite the passing several decades of conceptualization related to e-learning in the world as well as a decade of experience in Iran, it has not yet been conducted a transformational planning towards the efficient development of this technology tool in higher education environments. Due to the unbelievability of some managers and policymakers in Iran's higher education, even with the theoretical revolutions, has not been able to effectively use this technology revolution. There are still several questions in the minds of higher education managers and policymakers about the importance and effectiveness of e-learning that needs to be reviewed and re-explored. On the other hand, paying attention to the trend of this technology at the world's top universities can be considered as an essential strategy in developing the future path in Iranian higher education context. This study investigate the Exploring the status of this technology at the world's leading universities and its revolutions in the field of education, after reviewing the basic concepts of e-learning. Furthermore, The article studied the existing experiences of strategic requirements for development and application of this technology in higher education. The findings of this study could lead to starting a new perspective in the transition from conceptual revolutions and theoretical approaches to practical e-learning policy makings.
Keywords
Higher Education, e-Learning, Technology, Iran, Lessons Learned for Top Universities