جستجو

تبیین نقش فناوری اطلاعات در جهت پیگیری روند درمان گردشگران سلامت با رویکرد آموزش از راه دور در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز درمانی و بیمارستان ها

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1079-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
ارائه مراقبت ها و تداوم ارتباط با بیمار، قبل ، حین و بعد از درمان بسیار ضروری می باشد و در خصوص گردشگران سلامت باید گفت این پروسه قبل از سفر شروع و بعد از برگشت و انجام درمان وی ادامه می یابد لذا اتخاذ راهکار مناسب جهت پیگیری وضعیت بیمار در هر یک از این مراحل امری بدیهی می باشد. از سوی دیگر افزایش سطح دسترسی به ابزارهای فناوری اطلاعات و توسعه زیرساخت های تحت وب، افق جدیدی را پیش روی مراکز درمانی و بیمارستان ها پدیدار نموده و علم پزشکی نیز از دستاوردهای فناوری اطلاعات به سرعت و با همه امکانات بهره می گیرد تا اطلاعات مورد نیاز را در زمان و مکان مناسب در دسترس افراد فعال در این حوزه اعم از مددجو، درمانگر و... قرار دهد.
برای ارائه صحیح آموزش الکترونیکی در حوزه علوم پزشکی به تجهیزات، زیر ساختها و استانداردها و مهارتهایی نیاز است که قبل از پرداختن به آموزش الکترونیکی باید مورد توجه مراکز درمانی و بیمارستان ها فعال در صنعت توریسم درمانی قرار گیرد . این زیر ساختها و استانداردها نقش اساسی در موفقیت اجرای آموزش الکترونیکی ایفا می کنند.
این مطالعه از نوع مروری بوده که به منظور گردآوری داده ها، از مقالات موجود در پایگاه تخصصی SID منتشر شده به دو زبان انگلیسی و فارسی و در محدوده زمانی 2000 تا 2016 استفاده شد و یافته ها حاکی از این است که پیگیری وضعیت گردشگرین سلامت در کشور مبدا در حال حاضر با چالش روبرو می باشد و اتخاذ راهکار مناسب علاوه بر اتمام روند درمان، موجب رضایتمندی و رونق اقتصادی کشور می گردد ضمنا این نتیجه نیز حاصل گردید که پیاده سازی صحیح فناوری اطلاعات در مراکز درمانی و بیمارستان ها و تبین جایگاه آن تکمیل روند درمان و در نهایت افزایش رضایت آنان را به دنبال دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Explaining the Role of Information Technology in Tracking the Treatment of Health Tourists with a Distance Learning Approach to Implement Customer Relationship Management Systems in Health Centers and Hospitals
Authors
Abstract
Care and continuity of communication with the patient is very necessary before, during, and after treatment. For health tourists, this process should be started before the journey and after returning and continuing treatment, it is necessary to adopt an appropriate follow-up strategy. The patient is obvious in each of these stages. On the other hand, increasing the level of access to information technology tools and the development of web-based infrastructure brings a new horizons to health centers and hospitals, and medical science also uses IT achievements quickly and with all the facilities needed to provide information. At the right time and place, accessible to those active in the field, such as the patient, the therapist, and others.
Care and continuity of communication with the patient is very necessary before, during, and after treatment. For health tourists, this process should be started before the journey and after returning and continuing treatment, it is necessary to adopt an appropriate follow-up strategy. The patient is obvious in each of these stages. On the other hand, increasing the level of access to information technology tools and the development of web-based infrastructure brings a new horizons to health centers and hospitals, and medical science also uses IT achievements quickly and with all the facilities needed to provide information. At the right time and place, accessible to those active in the field, such as the patient, the therapist, and others.
Keywords
Distance education, customer relationship management system, information technology, health tourism