جستجو

بررسی نقش بستر آموزش الکترونیکی و استراتژی ورود به بازار آموزش بین‌المللی

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1078-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
روند جهانی سازی در کنار فناوری اطلاعات مرزهای جغرافیایی و سیاسی بین‌المللی را درنوردیده و موجب تاثیرات جدی در مناسبات و تعاملات میان افراد در سراسر دنیا شده است. از این رو ضرورت درک متقابل فرهنگها و لزوم تعاملات علمی‌و فرهنگی در عرصه بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. حرکت مستمر برای توسعه علمی ‌هر کشور در محیط بین‌الملل شکل می‌گیرد و بی‌سبب نیست که حوزه آموزش در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. ورود به عرصه بازار آموزش بین‌المللی مستلزم در نظرداشتن مقدماتی است که توجه بدانها بویژه در شرایط رقابتی حاصل از فناوری اطلاعات و بسترهای الکترونیک توسعه یافته در عصر حاضر اجتناب ناپذیر است. این مطالعه ضمن بررسی عوامل تاثیرگذاری همچون ساختار بازار خارجی ومنابع خاص سازمان و نیز ساختار صنعت در استراتژی ورود به بازار آموزش بین‌الملل، به مرور جنبه های مثبت و منفی اثر تعدیلگر وجود بستر آموزش الکترونیکی کشور مادر بر انتخاب استراتژی پرداخته و ضمن تبیین ابعاد این موضوع، یک مدل مفهومی ارائه می‌نماید.
کلیدواژه ها
 
Title
A study on e-learning context of mother country on international education market entry strategy
Authors
Abstract
The process of globalization along with growth of information technology has conquered international geographical and political boundaries and has had serious implications for the relationships and interactions among individuals around the world. Therefore, the necessity of mutual understanding of cultures and scientific and cultural interactions in the international arena deserves a closer attention.The continuous movement for scientific development takes place in international environment, and hence this is the reason why the field of education has attracted many developed countries in recent years.International market entry requires considering some preconditions which are inevitable, especially in competitive environment caused by information technology and electronic infrastructures. This study discuss factors influencing the structure of the foreign market and the firm specific resources, as well as the structure of the industry and market structure in the strategy of entering the international education market, beside moderating effect of mother country's e-learning platform and provides a conceptual model.
Keywords
International education, Market entry strategy, e-Learning, Firm specific resources, foreign market structure