کانالهای همه ‌کاره و نقش آنها در یادگیری الکترونیکی

پذیرفته شده برای پوستر
: 1069-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
آموزش و یادگیری به عنوان یکی از مهمترین حوزه های تحت تأثیر پیشرفت ها در دنیای مجازی مطرح بوده است. ظهور یادگیری الکترونیکی به عنوان امری اجتناب ناپذیر، بسیاری از شیوه سنتی آموزش و یادگیری را به چالش کشیده است. همچنین راه‌کارهای نوین مبتنی بر فناوری ‌ که به سرعت درحال پیشرفت‌اند. یکی از ابعاد این مسأله، تأثیر کانال های همه کاره بر روی یادگیری الکترونیکی می باشد. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری الکترونیکی، نشان‌دهنده‌ی این نکته است که به محتوا و نقش مهم کانال‌های ارتباطی در رساندن محتوا به کاربر، ویژگی‌ها و نیازهای فردی کاربران، توجه ویژه شده است. مقاله حاضر به بررسی مفهوم کانال های همه کاره به عنوان یکی از جدیدترین مفاهیم در حوزه بازاریابی الکترونیکی پرداخته و این مفهوم را از بدو پیدایش آن تاکنون مورد بررسی قرار می دهد. سپس، این مفهوم از دیدگاه روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، نقش کانال های همه کاره کانالهای چند کاره در یادگیری الکترونیکی مورد بحث قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
omnichannel and their role in e-learning
Authors
Abstract
Education and learning have been one of the most important areas influenced by developments in the virtual world. The emergence of e-learning as an inescapable challenge has challenged many of the traditional ways in which education and learning have come about. There are also new technology-based solutions that are fast-paced. One of the dimensions of this issue is the impact of omni channels on e-learning. The study of e-learning research has shown that the importance and importance of communication channels in delivering content to the user, the characteristics and individual needs of users have been given special attention. The present paper examines the concept of omni channels as one of the newest concepts in the field of electronic marketing, and examines this concept since its inception. Then, this concept is examined from a psychological point of view, and finally, the role of omni channels and multi channel in e-learning is discussed.
Keywords
e-Learning, virtual world, omnichannel, educational efficiency