جستجو

بررسی تاثیر سیستم های یادگیری الکترونیکی بر تعهد کارکنان در سازمان صدا وسیما

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1051-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
چکیده
گسترش فناوری فرصتی برای استفاده در فرآیند یادگیری است. علاوه بر استفاده از فناوری، اثربخشی و کیفیت آن در فرآیند یادگیری نیز باید مورد توجه قرار گیرد ، یادگیری الکترونیکی یکی از مطرح ترین محیط های یادگیری در عصر اطلاعات محسوب می شود. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سیستم های یادگیری الکترونیکی بر تعهد کارکنان در سازمان صدا وسیما صورت گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کارکنان سازمان صدا و سیما می باشد ، که تعداد 150 نفر از آنها در رده های مختلف شغلی و در واحدهای مختلف مشغول به کار ، انتخاب و بررسی می شوند. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سیستم های یادگیری الکترونیکی بر تعهد کارکنان در سازمان صدا وسیما از آزمون مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار pls نسخه 2 استفاده خواهد شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که سیستم های یادگیری الکترونیکی بر تعهد کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the Effect of Electronic Learning Systems on Employees' Commitment in Voice Organization
Authors
Abstract
Summary
Technology development is an opportunity for use in the learning process. In addition to using technology, its effectiveness and quality in the learning process should also be considered, e-learning is one of the most important learning environments in the information age. Therefore, this research has been conducted with the aim of investigating the impact of electronic learning systems on employees' commitment in Vaida organization. The statistical population of the study consisted of the staff of the Voice and Television Organization, 150 of them in various occupational categories and in different units of employment, are selected and examined. In this research, the effect of electronic learning systems on employees' commitment in WISMA organization will be used to test the structural equation modeling in the software environment of Pls version 2. The findings of this study showed that electronic learning systems have a positive and significant effect on employee commitment.
پیشنهاد ویرایش
Keywords
Key words: electronic learning systems, employee commitment