جستجو

موک ها بودن یا نبودن؟

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1050-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
این مقاله با هدف پاسخگویی به این سؤال که آیا دوره های برخط آزاد انبوه (موک‌ ها )باید باشند یا نباشند؟ تهیه شده است. بنابراین از روش سنتزپژوهی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهش‌‌ها و مطالعات مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن پژوهش‌های مرتبط، به روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شد. برای بررسی پژوهش‌ها و مطالعات نیز از سیاهه یادداشت‌برداری استفاده شد. در نهایت، به دلیل کیفی بودن اطلاعات پژوهش، از تحلیل اطلاعات به صورت کلامی، و استقراء تحلیلی استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، اگرچه آیا دوره های برخط آزاد انبوه (موک‌ها) مزایا و معایب متعددی دارند،‌ اما مزایای آنها بر محدودیت ها و کاستی‌هایشان غلبه دارد. از طرفی دیگر، بسیاری از معایب آیا دوره های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)، به محدودیت های فضای مجازی و آموزش‌های برخط مربوط می‌شود. بنابراین آیا دوره های برخط آزاد انبوه (موک‌ها) را نمی‌توان حذف یا انکار کرد، بلکه باید نسبت به این محدودیت ها و کاستی‌ها آگاه بود و درصدد برطرف کردن کاستی‌های آنها برآمد.
کلیدواژه ها
 
Title
MOOCs; to be; not to be؟
Authors
Abstract
massive open online courses MOOCs ; to be; not to be
This paper aims to answer the question of massive open online courses )MOOCs(: to be or not to be? Therefore the research synthesis method was used. population included all related research and studies. Data was gathered by research synthesis (Integrative Inquiry) method, and using information sheets. Finally, due to the quality of information, the data were analyzes by using verbal and inductive analysis. According to the results, althoughmassive open online courses )MOOCs( have different advantages and disadvantages, but the advantages they have overcome their disadvantages and defects. In addition, many of the massive open online courses )MOOCs( disadvantages are related to cyberspace and online education disadvantages. Thus the massive open online courses) MOOCs( can not be removed or denied, but should be aware of these deficiencies and weaknesses and try to overcome the shortcomings of themassive open online courses )MOOCs(.
Keywords
MOOCs, to be, not to be