جستجو

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1038-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
چکیده :
جامعه بشریت در حال پشت سر گذاشتن تحولات عمیقی است. نظام های آموزشی یکی از بخش هایی است که به گونه ای بنیادی در این مسیر تغییرات قرار گرفته است. بنابراین، دامنه نفوذ فناوری اطلاعات به حوزه آموزش که کلیدی ترین رکن بقا و رشد وتعالی بشر است نیز گسترش یافته است. ظهور شبکه های ارتباطی و مجازی گسترده از قبیل اینترنت، در کنار ابزار و امکانات آموزشی پیشرفته، باعث تحول در روش های آموزشی گردیده و این بستر را فراهم نموده است تا بتوان طیف گسترده ای از فراگیران را در نقاط مختلف و از فواصل دور و نزدیک تحت پوشش شبکه آموزشی در آورد و با روش هایی متفاوت از انواع سنتی، بدون نیاز به شرکت در کلاس های حضوری، آموزش های علمی و تخصصی را به مرحله اجرا در آورد. آموزش نوین الکترونیکی پیوند دهنده فناوری و آموزش است. از سوی دیگر مساله ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی همواره مورد توجه همگان بوده و روز به روز به اهمیت آن نیز افزوده شده است. در آموزش مباحث مربوط به دروس علوم پزشکی در سایر کشورها، رویکرد رو به رشدی در جایگزینی آموزش سنتی با دروس الکترونیکی صورت گرفته است تا نیازهای فراگیران و دانشجویان را در ارتباط با سهولت دسترسی به اطلاعات و سایر قابلیت های فناوری برآورده نماید. یکی از موارد اساسی که پرداختن به آن در یادگیری الکترونیکی ضروری به نظر می رسد، کیفیت طراحی، گسترش و ارایه آموزش های الکترونیکی می باشد. در مقاله حاضر، تعاریف یادگیری الکترونیکی، تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی حیطه علوم پزشکی، مسایل مربوط به طراحی وتولید محتوای الکترونیکی پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
e-learning in medical science
Authors
Abstract
Abstract:
Humanity society is passing of profound transformation.
Educational system is one of the parts that basically is in this transformation way.so٬ the scope of influence of information technology (IT) has been developed in to educational field that is the most significant base of survival and growth of human.
Development of connective and virtual wide area networks٬ such as Internet and developed educational tools and facilities cause to evolution in educational ways and have provided to can cover a great range of learner in different places from near and far away distances٬ and with different methods of traditional methods٬without requirement to participate to in-person classes ٬perform scientific and specialized education. Modern electronic education is a connector between technology and education. In other hand٬quality promotion of medical science has always been of interest to the public and has been added to its significance day by day.
In education of topics to medical science subject in other countries٬the approach is therefore to replace traditional education with the growth of e-courses taken to meet the needs of learners and students in touch with ease of access to the information and other technological capabilities to meet. One of the basic items that are essential in addressing its e-learning seems to be the quality of the design٬development and e-learning offer.
In this article٬definition of e-learning٬interaction in e-learning place of medical science٬issues related to design and manufacturing of electronic medical content have been discussed.
Keywords
medical e_context, digital context, medical science, e-Learning