عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر یادگیری دانش آموزان راهنمایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشجو
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر یادگیری دانش آموزان راهنمایی شهرستان زاهدان است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و جامعه آماری کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان زاهدان می باشد. نمونه آماری 367 نفر از دانش آموزان است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در این تحقیق از دو ابزار گردآوری اطلاعات شامل روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده ها در دو سطح توصیفی (با استفاده از جدول های توزیع فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار) و استنباطی (با استفاده از آزمون (X2، t-test، F تحلیل واریانس) تجزیه و تحلیل شدند. عمده ترین یافته های پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش پشتکار، توانایی حل مسأله، کنجکاوی، مؤفقیت تحصیلی و در مجموع بر یادگیری دانش آموزان راهنمایی در حد زیاد اثر گذار بوده است. و این اثر گذاری در بین دانش آموزان دختر و پسر با معدل مختلف متفاوت بوده است. اما اثر بخشی آن در بین دانش آموزان با توجه به سن و نوع مدرسه یکسان بوده است.
کلیدواژه ها
 
Title
The role of information and communication technology (ICT) on the learning of middle school students
Authors
reza rezaei
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of information and communication technology (ICT) on the learning of middle school students in Zahedan. The method of doing a descriptive survey was survey and the statistical population of all the students in the city of Zahedan. A sample of 367 students was selected using cluster sampling. In this research, two tools for collecting information including library method and researcher made questionnaire were used. The data were analyzed in two descriptive levels (using frequency distribution tables, percentage of frequency and plotting, and inferential) by using the test (X2, t-test, F analysis of variance). The main findings of this research The use of information and communication technology has been effective in increasing perseverance, problem-solving ability, curiosity, academic success, and in general on the learning of high school students, and this effect was observed among male and female students with a different average score But its effectiveness has been the same for students based on the age and type of school.
Keywords
Information and Communication Technology Internet Learning