جستجو

پدیدار شناسی دوره های آموزش الکترونیکی ضمن خدمت معلمان

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1062-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
این پژوهش به شیوة کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش چهل و یک نفر از معلمان دورة ابتدایی منطقه کوهپایه به شیوة نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مشاهده، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه های مرتبط با موضوع پژوهش بودند. یافته های حاصل از تجارب معلمان که مبتنی بر داده های کدگذاری شده و استخراج مضامین اصلی و فرعی از آن ها می باشند، نشان می دهند که وضعیت دوره های آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان را می توان در چهار مضمون اصلی و بیست و چهار مضمون فرعی خلاصه کرد. یافته های پژوهشی حاضر ضرورت توجه به عوامل مختلفی را که در ارزیابی دوره های ضمن خدمت الکترونیکی از سوی معلمان به عنوان معیارهای اصلی کیفیت و کارآمدی محسوب می شود، نشان می دهد. تناسب برنامه ها با انتظارات و نیازمندی های معلمان به عنوان مخاطبان اصلی دوره های ضمن خدمت الکترونیکی موجب بهبود کارایی کلی چنین برنامه هایی خواهد شد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Phenomenology of e-learning courses at the instigation of teachers
Authors
Abstract
This research is conducted in a qualitative and heuristic manner. To achieve the research goal, 41 subjects from the elementary school district of Kohpaye region were selected and studied in a targeted sampling. Research tools included observation , semi - structured interviews and research conducted in related research fields . The findings from the teachers ' experience , based on data coding and the extraction of principal content , show that the terms of the virtual training period can be summarized in four main contexts and twenty four subsections . The present research findings indicate the necessity of addressing various factors that will be considered as the primary quality of quality by teachers as the main quality of quality and efficiency . The appropriateness of the programs with the expectations and requirements of teachers as the principal audience of the electronic period will improve the overall efficiency of such programs .
Keywords
e-Learning, In-Service, Teachers