جستجو

تاثیر عامل هوشمند آموزشی با ترکیب اصل کارمحوری در افزایش یادگیری

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
: 1076-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
طبق اصل کار- محوری به عنوان یکی از اصول اولیه آموزش، چنانچه تکالیف یادگیری به همراه پشتیبانی مناسب از سوی برنامه یا فرد یاددهنده ارایه شود، یادگیرنده در تکمیل تکالیف به صورت مستقل، موفق عمل خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر: بررسی نقشی است که عامل هوشمند آموزشی در ارایه تکالف یادگیری با رعایت اصل کار- محوری در جهت افزایش درگیری و حضور یادگیرنده در محیط های مبتنی بر فناوری با قصد افزایش یادگیری ایفا می کند. روش: روشی که در این مقاله به کار گرفته شده، شبه آزمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان در پایه پنجم تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری دردسترس تعداد 30 دانش آموز به عنوان نمونه در دو گروه آزمایش و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. محیط یادگیری: برای آموزش مفهوم تناسب یک محیط چندرسانه ای تعاملی مبتنی بر اصل کار- محوری به همراه عامل آموزشی در نقش راهنما در درس تناسب( ریاضی پایه پنجم) طراحی و تولید شد. گروه آزمایش در محیط توصیف شده در بالا به آموزش پرداخته و گروه کنترل در محیط چندرسانه ای بدون حضور عامل به یادگیری مفهوم تناسب پرداختند. نتیجه پژوهش، برتری محیط یادگیری چندرسانه ای مبتنی بر عامل به منظور افزایش یادگیری به سبب هدایت توجه و ارایه پشتیبانی شناختی را تایید کرد. طبق نکات مطرح شده در اصل حضور اجتماعی، عامل آموزشی می تواند به عنوان یک راهبرد آموزشی ضمن جلب و هدایت توجه در افزایش یادگیری با ارایه پشتیبانی مناسب نقش ویژه ای را برعهده گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
investigation of the effect of the Intelligent pedagogical Agent on Learning based on the task-centered Principle
Authors
Abstract
According to the Task- center principle, learners can reach to self-determined learning if they receive the tasks with suitable supports form the learner or the program. Aim: This study investigated the effect of the presence of the Intelligent pedagogical agent on learning in the task- center instruction. Method: This study employed a quasi-experimental design with the control group. The statistical population was 30 boy students in 5th grade that randomly assigned to learn with/ without an agent in the well-designed environment for mathematics. The condition for the control group was the same as the experimental group just they learned without the pedagogical agent. The results suggested that experimental and control groups show a significant difference in mathematics achievement. According to this research, using the pedagogical agent can enhance the learning of students by gaining and guiding their attention and proved them cognitive supports, so it can be considered as a social cue for E-learning.
Keywords
Attention, Instructional multimedia, social presence, Task-centered Principle, intelligent Pedagogical agent