جستجو

بررسی تأثیر ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر موبایل بر فاکتورهای یادگیری

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
: 1090-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
با توجه به رشد روز افزون فناوری اطلاعات و همچنین همه‌گیر شدن استفاده اغلب مردم از اسمارت فون‌ها و گجت های پوشیدنی، امروزه آموزش کشور به سیستمی نیاز دارد که با بهره‌گیری از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات، امکان یادگیری پیوسته را برای مردم فراهم ‏نموده و فرصت‌های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه‌ی زندگی در جامعه‌ اطلاعاتی قرار ‌دهد. در این پژوهش، به کمک خبرگان حوزه آموزش و سلامت، پارامترهای فیزیولوژی و ارگونومی تأثیرگذار بر گرایش افراد به مطالعه و با همکاری مشاوران تحصیلی و آموزشی، متغیرهای اثربخش در یادگیری بررسی و گردآوری شد. سپس با استفاده از نرم افزار طراحی شده و پرسش نامه محقق ساخته، اندازه گیری پارامترها و متغیرها در دستور کار قرار گرفت. پس از نمونه گیری و تحقیقات اولیه بر روی دانش آموزان حاضر در موسسات آموزشی، 10 دانش آموز مورد مطالعه قرار گرفته و پس از جمع آوری داده ها، تحلیل ها و آزمون های آماری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از نرم افزار هوشمند مشاوره تحصیلی در روند یادگیری دانش‌آموزان تأثیر چشمگیری داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the Effect of Mobile Based Smart Services on Learning Factors
Authors
Abstract
Given the increasing growth of information technology and the widespread use of wearable smartphones and gadgets by most people today, education in the country requires a system through the use of information and communication technology to provide continuous learning for people and opportunities. Provides a new way for individuals to experience life in the information society. In this research, with the help of experts in the field of education and health, the parameters of physiology and ergonomics affecting the tendency of individuals to study and in collaboration with academic and educational, effective variables in learning were collected. Then, using the designed software and researcher-made questionnaire, measurements of the parameters and variables were made. After initial sampling and research on students in educational institutions, 10 students were studied and after data collection, analyzes and statistical tests were performed. The results of this study showed that the use of intelligent educational counseling software had a significant effect on students' learning process.
Keywords
Learning, intelligent gadget, educational consultant software, statistical analysis