جستجو

بررسی رابطه بکارگیری یادگیری سیار و اثر بخشی آموزش در هنرستان های فنی و حرفه ای

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
: 1091-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بکارگیری یادگیری سیار و اثربخشی آموزش در هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان ساوجبلاغ می باشد. این پژوهش به لحاظ روش جز تحقیقات غیرآزمایشی و از نوع همبستگی می باشد و در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان ساوجبلاغ می باشد. نمونه پژوهش شامل 92 نفر از معلمان مرد و زن مدارس است که با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند(تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان بدست آمد). ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته اثربخشی آموزش می باشد که متشکل از دو بخش یادگیری سیار و اثربخشی آموزش بوده است. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین بکارگیری یادگیری از نوع سیار و اثربخشی آموزش در هنرستان های فنی و حرفه ای رابطه وجود دارد. بنابراین نتایج حاکی از آن است که استفاده از یادگیری سیار در هنرستان های فنی و حرفه ای با اثربخشی آموزش در این هنرستان ها رابطه دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Investigating the relationship between the use of mobile learning and the effect of training in technical and vocational education
Authors
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of mobile learning and the effectiveness of education in technical vocational schools of Savojbolagh. This research is based on a non-experimental and correlation research methodology and is an applied research. The statistical population of the study consisted of all teachers of technical and vocational schools of Savojbolagh. The research sample consisted of 92 male and female teachers of schools selected by single stage cluster sampling (samples were obtained using Morgan table). The data gathering tool in this research is a researcher-made educational effectiveness questionnaire that consists of two parts of mobile learning and education effectiveness. Pearson correlation analysis showed that there is a relationship between the use of mobile learning and the effectiveness of training in vocational and technical vocational schools. Therefore, the results indicate that the use of mobile learning in vocational and technical vocational schools is related to the effectiveness of education in these vocational schools.
Keywords
Mobile learning, Effectiveness of education, Technical and vocational education