جستجو

بهبود کیفیت یادگیری در آموزش عملی با استفاده از واقعیت افزوده

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1097-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
واقعیت افزوده فناوری ایست که محتوای مجازی تولید شده توسط رایانه را با دنیای پیرامون ما، برای درک بهتر آن ترکیب می‌کند. یکی از راه‌های افزایش کیفیت آموزش استفاده از فناوری واقعیت افزوده برای انتقال هر چه بهتر دانش عملی به افراد است. در این مقاله، آزمایشی ترتیب داده شده است تا تاثیر این فناوری بر یادگیری افراد ارزیابی شود. در این آزمایش افراد به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول با استفاده از روش سنتی و گروه دوم با استفاده از فناوری واقعیت افزوده به یادگیری ساخت دو جعبه می‌پردازند. در نهایت از هر فرد خواسته می‌شود تا جعبه‌ها را بدون حضور دستورالعمل بسازد. ارزیابی نحوه‌ی ساخت جعبه، نشان از تاثیر مثبت فناوری واقعیت افزوده بر فرآیند یادگیری افراد دارد. نتایج نشان می‌دهد افرادی که با فناوری واقعیت افزوده آموزش می‌بینند، جعبه را سریع‌تر و بهتر از افراد گروه دیگر می‌سازند. علاوه بر این، گروه دوم تخمین دقیق‌تری از سختی ساخت جعبه‌ها می‌زنند.
کلیدواژه ها
 
Title
Improving the Quality of Learning for Practical Education Using Augmented Reality
Authors
Abstract
Augmented reality (AR) is a technology that combines the virtual content generated by the computer with the world around us for better understanding. One way to increase the quality of teaching is to use the AR technology to transfer the practical knowledge in an appropriate way. In this paper, an experiment has been arranged to evaluate the impact of this technology on human learning. In this experiment, individuals are divided into two groups. The first group uses the traditional method and the second group employs the AR technology to learn making two boxes. Finally, each person is asked to make boxes without instructions. An assessment of making boxes indicates the positive impact of the AR technology on the learning process of individuals. The results show that persons who are trained in AR make the boxes faster and better than the other group. Moreover, for the second group the estimation of difficulty in making boxes is more accurate.
Keywords
Augmented reality, e-Learning, Practical Education, Multimedia Educational Content