جستجو

الگوی مفهومی ابعادکیفیت در یادگیری الکترونیکی

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1110-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
مقدمه: توسعه یادگیری الکترونیکی، آموزش های مجازی و شکل گیری دانشکده ها و دانشگاه‌های مجازی در واقع پاسخی است که نظام آموزش عالی به تقاضای روز افزون داوطلبان ورد به دانشگاهها و متقاضیان آموزش عالی ارائه داده است. همسو با توسعه کمّی آموزش عالی دغدغه توجه به کیفیت و ارزشیابی شاخص های کیفی یادگیری الکترونیکی ضروری می نماید. مقاله حاضر با هدف بررسی شاخص‌های کیفیت در یادگیری الکترونیکی ارائه گردیده است.
روش: برای انجام مطالعه از روش نظری- تحلیلی استفاده شد و با بررسی متون کتابخانه‌ای در مورد مفهوم یادگیری الکترونیکی، کیفیت و ابعاد آن در یادگیری الکترونیکی، تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور و واکاوی مدل‌های کیفیت یادگیری الکترونیکی، چارچوبی مفهومی برخاسته از تحلیل و استنتاج دیدگاه‌ها ارائه گردیده است.
نتایج: یادگیری الکترونیکی به عنوان بخشی از نظام آموزش عالی از مجموعه‌ای از عوامل پیرامونی نظیر مدیریت، فرهنگ و سیاستگذاری های کلان آموزش عالی تاثیر می پذیرد و از سوی دیگر تحلیل معیارهای کیفی در تحقیقات گذشته نشان می دهد عوامل متعدد درونی نظیر ارتباط استاد و دانشجو، عوامل پداگوژیک، محتوا، ارزشیابی دانشجو، زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی، خدمات اداری و آموزشی، سیستم مدیریت یادگیری، ملاحظات اخلاقی، مکانیسم های تضمین کیفیت و ارزشیابی، بازخورد، و جذاب و صمیمانه بودن محیط یادگیری بر آن تاثیرگذار است.
نتیجه گیری: در سالهای اخیر سیاستهای آموزش عالی و به ویژه دانشگاههای علوم پزشکی بر توسعه یادگیری الکترونیکی و کاربست
فناوری های نوین در آموزش دانشجویان تاکید داشته است. گسترش آموزش‌های الکترونیک می تواند گام موثری در تحقق اهداف و رسالت های دانشگاه ها باشد. توسعه آموزش های الکترونیکی نیازمند شناخت هم جانبه و سیستمی متغیرهای موثر بر آن است تا بتوان براساس یک الگوی نظام مند و مبتنی بر ویژگی‌های بومی کشور به ارائه مدل متناسبی برای ارزشیابی کیفیت پرداخت.
کلیدواژه ها
 
Title
Conceptual Model of Quality Dimensions in Electronic Learning
Authors
Abstract
Introduction: The development of e-learning, virtual education and the formation of virtual colleges and universities in fact is a response to higher education demand that has provided for universities. Along with the development of higher education, it is nessesery to pay attention to the quality of of e-learning. This article aims to study the quality indicators in e-learning.
Method: The theoretical-analytical method was used to study the library texts on the concept of
e-learning, quality and dimensions in e-learning, research done inside and outside the country, and an examination of electronic learning quality models. Finally a conceptual framework derived from the analysis and deduction of articles has been presented.
Results: E-learning as a part of the higher education system is influenced by a set of peripheral factors such as management, culture and policymaking of higher education. The analysis of qualitative criteria in past research shows that many internal factors, such as the relationship of the teacher And student, pedagogical factors, content, student evaluation, technical and electronic infrastructure, administrative and educational services, learning management system, ethical considerations, quality assurance and evaluation mechanisms, feedback, and attractive and learning environment affects on e- Learning.
Conclusion: In recent years, higher education policies, especially medical universities, have focused on the development of e-learning and student learning. The development of e-learning can be an effective step in achieving the goals and missions of universities. The development of e-learning requires the mutual recognition of the variables that affect it so that it can be based on a systematic model based on the characteristics of the communities to provide a comparative model for evaluating the e- Learning quality.
Keywords
e-Learning, Qyality, Evaluation