عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دوره اخلاق در پژوهش پزشکی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مدرس/ دانشگاه خوارزمی
2عضو هیئت علمی و مسئول پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
3دانشجوی دکتری
چکیده
در سال‌های اخیر شاهد محتواهای الکترونیکی بسیاری هستیم که گاهی مواقع به لحاظ گرافیکی در جایگاه مطلوبی قرار دارند ولی از لحاظ رعایت اصول آموزشی در موقعیت ضعیفی قرار دارند. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی استاندارد برای طراحی و تولید محتوای الکترونیکی و تولید نمونه محتوای الکترونیکی مطلوب در موضوع اخلاق پزشکی است. نمونه پژوهش بخش‌هایی از درس اخلاق پزشکی کاپلان و در مرحله دیگر تعدادی از متخصصین اخلاق پزشکی و تکنولوژی آموزشی است. برای رسیدن به پاسخ سؤال‌ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه و پیمایش استفاده شد. با مطالعه منابع علمی و بررسی نظرات متخصصان و با روش تحلیل محتوا چارچوب طراحی و تولید محتوای الکترونیکی درس اخلاق پزشکی تعیین شد که مؤلفه‌های اصلی این چارچوب شامل: توجه به طراحی آموزشی، رعایت اصول چندرسانه‌ای، رابط کاربری مناسب محتوای الکترونیکی، داشتن قسمت ارزشیابی، استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل، قسمت بازخورد به سؤال‌ها، ارائه تمرین‌های اصیل در انتهای هر جلسه، ارائه نقشه مفهومی هر جلسه در ابتدای درس و فرم‌های طرح درس ترمی و جلسه‌ای است. بر اساس چارچوب تعیین شده نمونه محتوای الکترونیکی دوره اخلاق پزشکی تولید شد. در مرحله بعد محتوای الکترونیکی تولیدشده مورد ارزیابی متخصصین تکنولوژی آموزشی و اخلاق پزشکی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد و نمونه محتوای تولیدشده در قالب مبتنی بر سی دی و مبتنی بر شبکه اینترنت ارائه گردید. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تی تک نمونه ای (one sample t test) استفاده شد. نتیجه ارزیابی نشان می‌دهد که میانگین نمره رضایت در گروه نمونه 05/25 با انحراف استاندارد 79/2 بود که به طور معناداری (05/0>p) از نمره برش 3 بالاتر بود و محتوای الکترونیکی تولیدشده در حد مطلوبی قرار دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Designing and Developing e-content for "Ethics in Medical Research" course
Authors
Yousef Mahdavinasab, Banafseh Dormanesh, Mahsa Moradi
Abstract
This study aimed to provide a standard framework for designing and producing of electronic content and production of electronic content sample for medical ethics course. The sample consisted of two parts. First part is Kaplan Medical ethics book for the e learning content producing. The second part consisted of instructional technologist and educational experts who evaluated the designed framework and produced eLearning content. To answer the research questions library documents, interviews and surveys were used. By studying scientific literature ,experts viewpoint and content analysis within the design and production of electronic content it was found that the main components of this framework include: attention to instructional design, applying the multi-media design principles, suitable user interface for electronic content, having the evaluation in the e learning content, use of Merrill instructional design model, giving feedback to evaluation question, providing authentic exercises at the end of each session, providing a conceptual map of the course at the beginning of each session and use of daily and Semester lesson plans for design and content production of lessons. Based on the designed framework ethics in the medical research course prepared. The content of ethics in the medical research course evaluated by education and instructional technologist experts and then modified. Lessons presented in the CD based and web based format. In order to data analyze one sample t test method were used. The results showed that the sample satisfaction score was 25/05 and it was significantly (05/0> p) higher than cut point 3 score and produced electronic content production was desirable.
Keywords
medical science e-learning, ethics research e-learning, medical ethics electronic content production, medical education multimedia, e learning instructional design