جستجو

بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برمیزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
: 1127-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
مقدمه :. محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برای آموزش مهندسی کار آمد است. هدف این تحقیق تعیین مولفه های الگوی طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب و تاثیر آن بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق است.
روش شناسی: ابتدا به روش کیفی، مولفه های الگوی طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مشخص شد. سپس با پژوهشی از نوع شبه آزمایشی، تاثیر این الگو بریادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تعیین گردید. 35 نفر از دانشجویان مهندسی برق انتخاب شدند، از آزمون برای میزان یادگیری ، از پرسشنامه برای انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه برای تعیین نگرش و میزان مهارت و زمان استفاده از وب و اینترنت ( متغییر های تعدیل گر ) استفاده شد. تحلیل داده ها در مرحله اول از کدگذاری و در مرحله دوم از آمار توصیفی و آمار استنباطی( آزمون T گروه‌های مستقل و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری با استفاده از روش قدم به قدم) استفاده شد.
یافته ها: مولفه های الگوی مذکور با هشت مولفه و در سه سطح با پنج راهبرد مشخص شد . سپس تحلیل دادهای کمی نشان داد ، الگوی مذکور بر میزان یادگیری موثراست. تفاوت میانگین نمره گروه‌ آزمایش و کنترل (04/ =p) معنی‌دار است. بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز موثر است تفاوت معنی‌داری بین دو گروه (03/ =p) وجود دارد. الگو در سطح فهم و کاربرد و بالاتر موثر است. تفاوت میانگین نمرات گروه‌ها در سطح فهم با توجه به F کمتر از 05/0 معنی‌دار است. این تفاوت میانگین نمرات در سطح کاربرد و بالاتر با توجه به T در سطح کمتر از 01/0 معنی‌دار است.
در نهایت طراحی محیط یادگیری تعاملی و یادگیرنده محور مبتنی بر وب علاوه بر اینکه بر میزان یادگیری در سطح بالا موثر است بلکه انگیزه پیشرفت تحصیلی را نیز افزایش می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برمیزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق
Authors
Abstract
مقدمه :. محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برای آموزش مهندسی کار آمد است. هدف این تحقیق تعیین مولفه های الگوی طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب و تاثیر آن بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق است.
روش شناسی: ابتدا به روش کیفی، مولفه های الگوی طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مشخص شد. سپس با پژوهشی از نوع شبه آزمایشی، تاثیر این الگو بریادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تعیین گردید. 35 نفر از دانشجویان مهندسی برق انتخاب شدند، از آزمون برای میزان یادگیری ، از پرسشنامه برای انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه برای تعیین نگرش و میزان مهارت و زمان استفاده از وب و اینترنت ( متغییر های تعدیل گر ) استفاده شد. تحلیل داده ها در مرحله اول از کدگذاری و در مرحله دوم از آمار توصیفی و آمار استنباطی( آزمون T گروه‌های مستقل و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری با استفاده از روش قدم به قدم) استفاده شد.
یافته ها: مولفه های الگوی مذکور با هشت مولفه و در سه سطح با پنج راهبرد مشخص شد . سپس تحلیل دادهای کمی نشان داد ، الگوی مذکور بر میزان یادگیری موثراست. تفاوت میانگین نمره گروه‌ آزمایش و کنترل (04/ =p) معنی‌دار است. بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز موثر است تفاوت معنی‌داری بین دو گروه (03/ =p) وجود دارد. الگو در سطح فهم و کاربرد و بالاتر موثر است. تفاوت میانگین نمرات گروه‌ها در سطح فهم با توجه به F کمتر از 05/0 معنی‌دار است. این تفاوت میانگین نمرات در سطح کاربرد و بالاتر با توجه به T در سطح کمتر از 01/0 معنی‌دار است.
در نهایت طراحی محیط یادگیری تعاملی و یادگیرنده محور مبتنی بر وب علاوه بر اینکه بر میزان یادگیری در سطح بالا موثر است بلکه انگیزه پیشرفت تحصیلی را نیز افزایش می دهد.
Keywords
طراحی, گفتگو محور, مبتنی بروب, محیط یادگیری, میزان یادگیری, انگیزش پیشرفت تحصیلی, مهندسی برق