جستجو

تدریس فناورانه با ادغام فناوری و پداگوژی (یک راهنمای عمل)

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1014-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
درک فلسفه ایجاد هر فناوری آموزشی و میزان کارایی و محدودیت‌های آن نکته بسیار مهمی در تدارک و انتخاب آگاهانه فناوری‌ها توسط معلم برای تدریس است. بر این مبنا هدف از این پژوهش تعیین جایگاه هریک از فناوری‌های آموزشی بر اساس طبقه‌بندی بلوم و تعیین میزان کارایی آن‌ها در دست یافتن به اهداف یادگیری است. پژوهش با روش تحلیل محتوای کمی انجام‌گرفته است و جامعه موردپژوهش کلیه مقالات و اسناد چاپی و دیجیتالی هستند که در مورد ویژگی‌ها و محدودیت‌های فناوری‌های آموزشی در تدریس بحث نموده اندکه با کلیدواژه‌های مشخص در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار و نورمگزیافت شده‌اند. تعداد این اسناد 78 کتاب و مقاله بوده‌اند که بعد از محدود نمودن نتایج جستجو 21 سند معتبر از آن‌ها به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر فناوری با توجه به ماهیت و کارایی آن توانایی رساندن یادگیرنده تا طبقات مشخصی از طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم را دارد. نتایج این تحقیق می‌تواند به‌صورت عملی مورداستفاده دبیران و مدرسان یادگیری الکترونیک و یادگیری ترکیبی قرار بگیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
learning technologically with merging pedagogy in technology
Authors
Abstract
درک فلسفه ایجاد هر فناوری آموزشی و میزان کارایی و محدودیت‌های آن نکته بسیار مهمی در تدارک و انتخاب آگاهانه فناوری‌ها توسط معلم برای تدریس است. بر این مبنا هدف از این پژوهش تعیین جایگاه هریک از فناوری‌های آموزشی بر اساس طبقه‌بندی بلوم و تعیین میزان کارایی آن‌ها در دست یافتن به اهداف یادگیری است. پژوهش با روش تحلیل محتوای کمی انجام‌گرفته است و جامعه موردپژوهش کلیه مقالات و اسناد چاپی و دیجیتالی هستند که در مورد ویژگی‌ها و محدودیت‌های فناوری‌های آموزشی در تدریس بحث نموده اندکه با کلیدواژه‌های مشخص در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار و نورمگزیافت شده‌اند. تعداد این اسناد 78 کتاب و مقاله بوده‌اند که بعد از محدود نمودن نتایج جستجو 21 سند معتبر از آن‌ها به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر فناوری با توجه به ماهیت و کارایی آن توانایی رساندن یادگیرنده تا طبقات مشخصی از طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم را دارد. نتایج این تحقیق می‌تواند به‌صورت عملی مورداستفاده دبیران و مدرسان یادگیری الکترونیک و یادگیری ترکیبی قرار بگیرد.
Keywords
learning technologically, revised bloom's taxonomy, pedagogy. e- learning