جستجو
تعداد مقالات: 45

1 اخلاق حرفه‌ای در آموزش و پژوهش علوم زیستی: ملاحظات و چالش‌ها
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسام‌الدین اکبرین*؛ آلاء عنایتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.21 K)

2 اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری دانشگاه تهران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه آموزگاری*؛ محمدحسین صبور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (485.43 K)

3 اخلاق حرفه‌ای، راهی به سوی هم‌آفرینی در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.58 K)

4 اخلاق علم در ایران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
احسان شاه قاسمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.68 K)

5 اخلاق‌مداری در فرآیند انجام پایان‌نامه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید امیر کیوان قربانی تنها*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.88 K)

6 اخلاق مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه:فلسفه دانشگاه مدرن و ایده شهروندی دانشگاهی گفتگویی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.08 K)

7 ارتباط و پیامدهای ارزشهای اخلاقی در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید یوسف هاشمی*؛ مهدی شعبانی شفیع آبادی؛ محمد امین نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.44 K)

8 ارزیابی اخلاقی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مصوب 18/12/1394
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسن بوسلیکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.4 K)

9 از اخلاق فلسفی تا اخلاق کاربردی: راهبردهای عملیاتی رشد اخلاقی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
احد قرامرز قراملکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.39 K)

10 بازخوانی اخلاق باور در هندسه معرفتی اسلام با توجه به فضای مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمدجعفر جامه بزرگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.35 K)

11 بازشناخت اخلاق استادی و آداب شاگردی در هنرهای اسلامی (مطالعه تطبیقی رسائل کهن و فتوت نامه های صنفی)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهرداد آقاشریفیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.72 K)

12 بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی، مهندسی و سایر دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سعیده تقی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.8 K)

13 بررسی رابطه بین تفکیک جنسیتی و ارتقاء سطح اخلاقی در دانشگاه ها
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محسن کهتری*؛ جعفر گل محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.14 K)

14 بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و رفتار ضدشهروندی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
لیلا مقتدایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.27 K)

15 بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سیده زکیه میرشاه ولد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.73 K)

16 پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی و اخلاق حرفه ای در معلمان مقطع ابتدائی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
آزاده چوبفروشزاده؛ عذرا محمدپناه اردکان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.24 K)

17 تاثیر قوانین بر میزان اخلاق‌مداری در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مصطفی لطفی*؛ احسان چیت ساز؛ قنبر محمدی الیاسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.48 K)

18 تبیین اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی و راهکارهای تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مجید سرسنگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.77 K)

19 تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مصطفی لطفی جلال آبادی*؛ سلطنت روایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.17 K)

20 تحلیل برخی استدلال‌های اخلاقی علیه صمیمیت استاد در تدریس
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد جواد فلاح*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.41 K)

21 تحلیل رابطه کانونی و ساختاری رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.47 K)

22 تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی کشورهای جهان در رابطه با حیطه موضوعی اخلاق پژوهش در پایگاه استنادی وب آو ساینس در بازه زمانی 2010 تا 2019
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
جعفر عباداله عموقین*؛ جعفر عباداله عموقین؛ فاطمه روستایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (791.55 K)

23 تکلیف اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه در فقه و حقوق ایران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محدثه معینی فر*؛ مرتضی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.05 K)

24 جایگاه تفکر سیستمی در تعالی اخلاقی و توسعه‌ی پایدار (با تأکید بر نقش آموزش عالی)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا صادقی آرانی*؛ محمود پوربافرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.79 K)

25 جایگاه حقوق، فقه و اخلاق در پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
اسماعیل آقابابایی بنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.5 K)