جستجو
تعداد مقالات: 23

1 ارزیابی فقهی حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیرمستقیم (خلاصه مقاله)
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
احمد حاجی ده آبادی*
مشاهده مقاله

2 بررسی تغییررأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب غرامت وارده برمشتری در بیع فضولی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
سمیه آهنگران*
مشاهده مقاله

3 بررسی ضمان سهمی در قتل اشتراکی .
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
محسن کرانی*؛ علی محمدی جورکویه
مشاهده مقاله

4 بررسی مسئولیت کیفری مواد تراریخته و زیست فناوری و خسارات ناشی از آن در حقوق کیفری ایران
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
مائده کاظمی*
مشاهده مقاله

5 پذیرش مبنای مسئولیت مدنی محض در خسارات زیست محیطی ناشی از مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
محمد حامد وحیدی*
مشاهده مقاله

6 تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ (خلاصه مقاله)
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
احمد حاجی ده آبادی*
مشاهده مقاله

7 تحلیل قاعده اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 1392
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
حسن پوربافرانی*
مشاهده مقاله

8 تحلیل معیارهای تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل مردد در حقوق ایران و حقوق اروپا
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
مهدی برزگر*
مشاهده مقاله

9 تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز (خلاصه مقاله)
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
رحیم پیلوار*
مشاهده مقاله

10 تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در گسترش مسئولیت مدنی اسباب اجمالی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
فخرآفاق حمیدی*؛ سید احمد علی هاشمی
مشاهده مقاله

11 جایگاه تقصیر در ضمان سبب و مباشر
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
وحید نکونام*
مشاهده مقاله

12 خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
شایان سمندری بهرآسمان*
مشاهده مقاله

13 دعوای خسارات زیست‌محیطی؛ سرگردان بین حقوق عمومی و خصوصی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
عبدالله رجبی*
مشاهده مقاله

14 ضمان قهری یا مسئولیت مدنی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
جلیل قنواتی*
مشاهده مقاله

15 عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
سپیده بوذری*؛ سیمین اسدزاده طالعی
مشاهده مقاله

16 مبانی و گستره مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
حسنعلی شجاعیان؛ سید احمد حبیب نژاد*
مشاهده مقاله

17 محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی و ملاحظاتی در خصوص آنها
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
حمیدرضا محمدی*؛ داود اسلامی
مشاهده مقاله

18 مسؤولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق کشورهای اتحادیه اروپا
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
حانیه ذاکری نیا*
مشاهده مقاله

19 مسئولیت مدنی دولت و اشتباهات ثبتی (خلاصه مقاله)
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
نسرین طباطبایی حصاری*؛ سروش صفی زاده
مشاهده مقاله

20 معیار تشخیص اسباب طولی و عرضی در حقوق موضوعه و رویۀ قضایی ایران
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
رؤیا حسنی*؛ جواد صلاحی
مشاهده مقاله

21 مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی (خلاصه مقاله)
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
زهرا تخشید*
مشاهده مقاله

22 نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان؛ مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 92 (خلاصه مقاله)
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
محمود کاظمی*
مشاهده مقاله

23 نقد نظام جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا در سیاست جنایی تقنینی ایران
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
مهدی خاقانی اصفهانی*
مشاهده مقاله