جستجو
تعداد مقالات: 135

76 دوگانگی عاملیت و ساختار در تعیین‌کنندگی فضای اخلاقی کنشگران دانشگاهی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
احسان رحمانی خلیلی*؛ جعفر گل محمدی
مشاهده مقاله

77 رابطه‏ ی ابعاد رهبری امنیت مدار و اخلاق کاری کارکنان دانشگاه شیراز
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
الهام قبادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.5 K)

78 رابطه بین هوش موفقیت و اخلاق حرفه‌ای با درگیری خلاقانه در کار در میان اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
هادی رزقی شیرسوار*؛ لیلا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.78 K)

79 راهکارهای عملی رشد اخلاقی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امین اله سالارزهی*
مشاهده مقاله

80 راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه محمدی*
مشاهده مقاله

81 راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه‌ها بر اساس آیات و روایات
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نادیا حمید*
مشاهده مقاله

82 رشد اخلاقی دانشگاه، اخلاق گفتگویی و شهروندی دانشگاهی گفتگویی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (778.97 K)

83 سلامت سازمانی دانشگاه‌ها در مسیر توجه به اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا پاکباز*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.63 K)

84 سلامت سازمانی رویکردی به اخلاق‌مداری در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سحر علیزاده ماتک*
مشاهده مقاله

85 سواد اخلاقی به‌منزله چارچوبی برای آموزش و ترویج اخلاق در پژوهش
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
علیرضا ثقه‌الاسلامی*
مشاهده مقاله

86 شکلگیری دانشگاه اخلاق مدار با تکیه بر شاخص های اخلاقی از منظر قرآن کریم.
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
اعظم آصف نیا*
مشاهده مقاله

87 شناسایی کدهای اخلاقی مجازی شدن فعالیت‌های دانشگاهی در دوران شیوع کرونا (موردمطالعه: دانشکده‏ی مدیریت دانشگاه تهران)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
بهاره ماه بانوئی؛ علی اصغر پورعزت*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (394.32 K)

88 شناسایی لایه‌های اثربخشی استاد از دیدگاه اعضای هیئت علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مریم براردران*
مشاهده مقاله

89 شناسایی مولفه های عدالت در سنجش کلاسی در دانشگاه: یک مرور سیستماتیک
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
علی بنی اسدی*؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ خسرو باقری نوعپرست؛ بلال ایزانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.83 K)

90 شهرسازی دانشگاهی: بازنگری در فرهنگ دانشگاهی با تکیه‌بر نظریه‏ی میدان دانشگاهی بوردیو
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
غزاله سادات قریشی*
مشاهده مقاله

91 ضرورت توجه به اخلاق در دانشگاه های الکترونیکی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهره علیمردانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.89 K)

92 طراحی الگوی سنجش مسئولیت‌پذیری اخلاقی دانشگاه در اشتغال دانش‌آموختگان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید بهراد رضوی الهاشم*؛ محمدجواد جامه بزرگی؛ حسن پایروند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.46 K)

93 طراحی الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی(موردمطالعه: دانشگاه تهران)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهدی تاج پور*؛ الهه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.25 K)

94 عامل اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
یعقوب رنجبری*؛ حامد ترابی؛ محمدرضا رضائی
مشاهده مقاله

95 عضو هیئت‌علمی و اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
تورج خیراتی کازرونی*
مشاهده مقاله

96 علوم شناختی و اخلاق، کاشت ایده (تلقین) و ذهن خوانی(سرقت ذهن) پیشگیری از کشف حجاب باطنی پاندمیک
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
عباسعلی شاهرودی*
مشاهده مقاله

97 فراتحلیلی بر پژوهش های اخلاق حرفه ای در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمود میرزاده کوهشاهی*؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زهرا شاهمرادی؛ فاطمه تیزهوش جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.06 K)

98 فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی بین سبک رهبری و فضای سازمانی اخلاق‌مدار با سکوت سازمانی در سازمان‌های آموزشی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا صادقی آرانی*؛ محمود پوربافرانی؛ فاطمه نامیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.45 K)

99 فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشی.
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه سادات یوسفی نوش آبادی*؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.96 K)

100 فراروی از عقلانیت ابزاری به‌مثابه‌ی راهکاری برای بهبود تعاملات اخلاقی در محیط دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
غلامعلی سلیمانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.78 K)