جستجو
تعداد مقالات: 135

51 تاثیر قوانین بر میزان اخلاق‌مداری در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مصطفی لطفی*؛ احسان چیت ساز؛ قنبر محمدی الیاسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.48 K)

52 تأثیر ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار مطالعه موردی دانشگاه پیام نور شوشتر
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سهیل سبزکار*؛ سیده غزاله موسوی قهفرخی
مشاهده مقاله

53 تأملی بر مفهوم فساد اداری در محیط‌های آموزشی و پیشنهاد‌هایی جهت مقابله با آن
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امیرحسین رهبر*؛ سید یوسف موسوی زوارق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.47 K)

54 تبیین اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی و راهکارهای تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مجید سرسنگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.77 K)

55 تبیین رسالت اخلاقی دانشگاه در تعالی جامعه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید جواد موسوی*
مشاهده مقاله

56 تبیین ضعف اخلاقی بر پایه نظریات خواجه‌نصیرالدین طوسی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد حسین خانی*
مشاهده مقاله

57 تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مصطفی لطفی جلال آبادی*؛ سلطنت روایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.17 K)

58 تحلیل برخی استدلال‌های اخلاقی علیه صمیمیت استاد در تدریس
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد جواد فلاح*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.41 K)

59 تحلیل رابطه کانونی و ساختاری رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.47 K)

60 تحلیل علم نگاشتی تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با موضوع اخلاق حرفه‌ای در پایگاه استنادی وب آو ساینس
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
جعفر عباداله عموقین*؛ زهرا نحوی
مشاهده مقاله

61 تحلیل محتوای مقالات پذیرفته‌شده در دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
هادی رزقی شیرسوار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.85 K)

62 تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی کشورهای جهان در رابطه با حیطه موضوعی اخلاق پژوهش در پایگاه استنادی وب آو ساینس در بازه زمانی 2010 تا 2019
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
جعفر عباداله عموقین*؛ جعفر عباداله عموقین؛ فاطمه روستایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (791.55 K)

63 تدوین نظام‌نامه‏ جامع اخلاق آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
احد قرامرز قراملکی؛ سعیده تقی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (764.79 K)

64 تکلیف اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه در فقه و حقوق ایران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محدثه معینی فر*؛ مرتضی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.05 K)

65 جایگاه اخلاق در حکمرانی مطلوب دانشگاهی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی؛ هادی براتی
مشاهده مقاله

66 جایگاه تفکر سیستمی در تعالی اخلاقی و توسعه‌ی پایدار (با تأکید بر نقش آموزش عالی)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا صادقی آرانی*؛ محمود پوربافرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.79 K)

67 جایگاه حقوق، فقه و اخلاق در پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
اسماعیل آقابابایی بنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.5 K)

68 جلوه هایی از سیطره کج کارکردها و نارسایی های نظام آموزش عالی کشور
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
بیت اله محمودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.78 K)

69 جنبه‌های حقوقی نقض اخلاق حرفه‌ای در پژوهش
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه صالحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.81 K)

70 چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی؛ فرشته سمائی
مشاهده مقاله

71 خواجه‌نصیرالدین طوسی و نقش آن در گسترش تمدن و اخلاق در تمدن
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
رمضان رضائی*
مشاهده مقاله

72 دانشگاه و فساد اداری
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
اعظم میرزمانی*؛ سعید ذبیحی شمس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.85 K)

73 درآمدی بر معناکاوی دانشگاه اخلاقی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه نصراللهی نیا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (765.97 K)

74 درک صنعتی یا فرهنگی از دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محدثه معینی فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.26 K)

75 دسترسی آزاد؛ راهکاری برای دیده شدن و خوانده شدن مقالات علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مریم صراف زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (570.25 K)